piątek, 28 maj 2021 14:41

OCENIANIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

I. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Ramy prawne wewnątrzszkolnego oceniania regulują:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; z późniejszymi zmianami [Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art.44];
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Czy My, nauczyciele, dobrze znamy prawo oświatowe? Do najczęściej popełnianych błędów należy ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w odniesieniu do treści zawartych w podręcznikach szkolnych. Tymczasem z treści Art. 44b.3. Ustawy wyraźnie wynika, że to podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera wymagania, w stosunku do których nauczyciel określa poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

Motywowanie i aktywizowanie uczniów jest dla nas, nauczycieli, wielkim wyzwaniem. Wymaga od nas wiedzy z psychologii rozwojowej, umiejętności szukania nowych metod i form pracy oraz dostosowania ich do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. W motywowaniu innych ważne jest też uświadomienie sobie własnych, czasem nieskutecznych, a nawet demotywujących ucznia zachowań, które stosujemy z wiarą, że przyniosą oczekiwane rezultaty.

Sytuacja pandemii i związana z nią organizacja procesu edukacyjno – wychowawczego skłania do refleksji nad funkcjonowaniem uczniów w sferze emocjonalno – społecznej. Na ile szkoła przygotowuje dzieci i młodzież do radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości pełnej wciąż nowych wyzwań? Refleksyjny nauczyciel z pewnością dostrzegł problemy, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie. Warto w tym miejscu postawić sobie pytanie: Jakie umiejętności pomogły im sprostać edukacji zdalnej, a czego jeszcze potrzebują się nauczyć?

PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO, CZYLI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Rozpoczynając staż, w jego trakcie, pisząc sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowując się do rozmowy/egzaminu konieczne jest poznanie dwóch podstawowych aktów prawnych opisującymi procedury i wymagania związane z awansem. Są to:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), - szczególnie Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli *
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2200)*

 

I. Charakterystyka programu

Program został opracowany przez mgr Danutę Orzeł i mgr Edytę Biernacką, przeznaczony jest dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizującego naukę w szkole podstawowej.

Program obejmuje treści kształcenia zgodne z:

  • podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  • zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
poniedziałek, 09 listopad 2020 15:35

Praca zdalna psychologa szkolnego

Zadania podejmowane przez psychologa szkolnego wynikają z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Na tej podstawie opracowujemy roczny plan pracy, uwzględniający specyfikę placówki, w której pracujemy. W sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się aktualnie, warto przyjrzeć się zaplanowanym działaniom i poszukać nowych sposobów ich realizacji. Poniżej znajdują się przykłady takich rozwiązań. Zachęcam do zainspirowania się i stworzenia własnego planu pracy:

Okoliczności, w jakich znalazł się świat, zmuszają nauczycieli, wychowawców  i specjalistów  do realizacji wielu zadań, wykorzystując do tego celu zdalne narzędzia interaktywne. Wprowadzone w placówkach oświatowych kształcenie na odległość przyniosło wiele zmian organizacyjnych, również w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Brak bezpośredniego kontaktu z uczniami, ich rodzicami i opiekunami, stanowi wyzwanie, które z jednej strony może zmniejszyć efektywność podejmowanych działań, a z drugiej strony może pomóc w nawiązaniu kontaktu i relacji z uczniem, mimo przeciwności i ograniczeń. Okoliczności, w których wszyscy się znaleźliśmy stawiają przed nami konieczność wyboru przestrzeni online, do której przenieśliśmy realizację swoich zadań. Znaczącą rolę odgrywa tutaj kreatywność nauczycieli, pracowników pedagogicznych, specjalistów czy terapeutów.

środa, 23 wrzesień 2020 14:12

Co nowego w Centrum Edukacji Obywatelskiej?

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest organizacją pozarządową, która oferuje wsparcie na różnych płaszczyznach. Można korzystać z codziennych aktywności  CEO zaglądając na blog, gdzie umieszczane są praktyczne treści, ciekawostki, pomysły, wskazówki przydatne w pracy nauczyciela www.blog.ceo.org.pl  lub śledząc posty zamieszczane na www.facebook.com/fundacjaCEO Zapisując się na Newsletter, otrzymujemy bieżące informacje o nowych wydarzeniach, jak np. webinaria.

środa, 16 wrzesień 2020 15:26

Dlaczego emocje są ważne?

Emocje towarzyszą nam każdego dnia, są nieodłączna częścią życia człowieka. Dążymy do tego, by wprowadzać się w przyjemne stany emocjonalne, unikamy sytuacji, które niosą za sobą przykry ładunek emocjonalny. Słowo emocje pochodzi od wyrażenia „e movere”, które oznacza: „z, poza, ruch”.  Emocja niesie za sobą zmianę, która stanowi odpowiedź całego organizmu (czyli zarówno sfery psychicznej jak i fizycznej) na jakąś sytuację znaczącą dla człowieka.[1]

środa, 16 wrzesień 2020 15:07

Emocje poza kontrolą

W życiu każdego nauczyciela zdarzają się takie sytuacje, kiedy uczeń pod wpływem emocji reaguje w „wybuchowy” sposób. Chcąc jak najszybciej przerwać trudne zachowanie, często zapominamy, że takie zdarzenia mogą być okazją do przekazania ważnych treści wychowawczych. Jak by nie patrzeć, mamy tu przecież działanie praktyczne.  Co zatem zrobić, aby osiągnąć dydaktyczny sukces? Poniżej prezentujemy kilka wskazówek jak się zachować.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.