REGULAMIN OPŁAT za szkolenia organizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Opłaty związane z warsztatami, kursami doskonalącymi/nadającymi uprawnienia/kwalifikacyjnymi:

  • wpłata wyłącznie na konto bankowe

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce

Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach,

nie później niż pięć dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia (z wyjątkiem kursów kwalifikacyjnych)

  • uczestnicy kursów kwalifikacyjnych dokonują opłat zgodnie z zobowiązaniem podpisanym na początku kursu
  • w tytule dokonywanego przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, adres oraz nazwę formy doskonalenia
  • w przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez szkołę/placówkę oświatową należy dostarczyć do SCDiDN w ciągu trzech dni roboczych od rozpoczęcia formy doskonalenia  pismo od dyrektora z prośbą o wystawienie faktury/noty
  • jeśli kurs odbywa się na przełomie roku kalendarzowego, uczestnik chcąc uzyskać fakturę/notę wystawioną na szkołę/placówkę oświatową zobowiązany jest dostarczyć do SCDiDN w miesiącu grudniu  pismo od dyrektora szkoły/placówki oświatowej z prośbą o wystawienie faktury/noty, pozostałe faktury będą wystawiane imiennie
  • odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia:

kwota niższa -  dotyczy nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Siedlce lub gmina współpracująca

kwota wyższa -  dotyczy pozostałych nauczycieli

  • w przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • do dnia wpływu należności SCDiDN wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.