W dzisiejszym świecie, zdominowanym przez technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej wszechobecna. Dla wielu osób może to być zagadkowe pojęcie, które budzi zarówno ciekawość, jak i obawy. Warto poświęcić czas na zrozumienie tego, czym właściwie jest sztuczna inteligencja i jak wpływa na nasze życie codzienne. Niniejszy scenariusz lekcji wychowawczej/zajęć kreatywnych skupia się na odkrywaniu świata sztucznej inteligencji. Przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem głównym jest wspieranie kompetencji cyfrowych uczniów oraz wprowadzenie ich do bezpiecznego korzystania z Internetu, poprzez poznanie podstawowych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją. Podczas lekcji uczniowie będą mieli okazję zgłębić definicję sztucznej inteligencji, zapoznać się z praktycznym wykorzystaniem narzędzia konwersacyjnego Perplexity AI oraz zrozumieć znaczenie bezpieczeństwa i etyki w korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Poprzez praktyczne działania, dyskusję i burzę mózgów, uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe oraz doskonalić umiejętność argumentacji. Lekcja ta ma charakter interaktywny i praktyczny, zachęcający uczniów do aktywnego uczestnictwa i samodzielnego eksplorowania tematu. Poprzez wykorzystanie współczesnych narzędzi cyfrowych, jak Perplexity AI, uczniowie będą mogli osobiście doświadczyć, jak sztuczna inteligencja może wspierać naszą codzienną działalność. Zachęcamy do udziału w tej fascynującej podróży po świecie sztucznej inteligencji,która pozwoli nam lepiej zrozumieć i docenić jej potencjał oraz wyzwania, jakie niesie dla naszej cyfrowej przyszłości.

Proponowany scenariusz to propozycja wykorzystania testu Pipa Wilsona w celu dokonania diagnozy zarówno całego zespołu klasowego, jak i poszczególnych jego członków. Zrozumienie indywidualności uczniów, poznanie ich potrzeb oraz procesów zachodzących w grupie, jest podstawą efektywnej pracy wychowawczej. Bardzo ważne jest, aby nie przeprowadzać badania na początku roku szkolnego – szczególnie w przypadku uczniów klasy IV, bądź też w sytuacji dołączenia nowego ucznia do klasy. Nauczyciel, na podstawie przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem „postaci z drzewa”, uzyska poglądowe informacje o uczniu: jego pozycji w klasie (czy jest samotnikiem, czy może uczniem odtrąconym, potrzebującym pomocy, a może uczniem dominującym, itp.). Moje doświadczenie pokazuje, że ta metoda, połączona z obserwacją, rozmowami z rodzicami, nauczycielami i samym uczniem/uczniami, umożliwia stworzenie rzetelnego profilu klasy, określenia jej potrzeb i możliwości. Stanowi to bardzo dobrą podstawę do ukierunkowanie pracy wychowawczej. Autorem zaproponowanego testu jest brytyjski psycholog Pip Wilson, ekspert w pracy z ludźmi z zaburzeniami zachowania, specjalizujący się w nauce oraz rozwoju inteligencji emocjonalnej.

Punktem wyjściowym w realizacji lekcji jest przeprowadzenie wszystkich jej części z wykorzystaniem przyboru głównego, czyli piłki do koszykówki. Dotyczy to zarówno zabaw ożywiających, jak i ćwiczeń kształtujących. Dzięki temu przygotowanie do realizacji zadań w części głównej, jest jednocześnie formą doskonalenia poznanych wcześniej podstawowych elementów technicznych. Cel główny lekcji realizowany jest metodą ściśle naśladowczą, aby osiągnąć maksymalnie możliwą prawidłowość techniczną wykonania rzutu z biegu. Podział na zespoły ćwiczebne wynika z zastosowania metody stopniowania trudności, w zależności od poziomu umiejętności poszczególnych uczniów. Wprowadzenie w końcowym fragmencie części głównej elementu rywalizacji w parach, jest zasadne w sytuacji, gdy umiejętności indywidualne pozwalają na prawidłowe wykonanie rzutu z biegu. Należy pamiętać, że zbyt wcześnie wprowadzona forma zabawowa powoduje niedokładne wykonanie nauczanego elementu technicznego.

Scenariusz może też być wykorzystany w kl. 1 na lekcji HIT

W scenariuszu ważnym aspektem zajęć jest zastosowanie strategii nauczania opartej na teorii ładunku poznawczego. Teoria ta, bazując na wiedzy dotyczącej ludzkiego mózgu, proponuje metody pracy, sprzyjające efektywnemu uczeniu się poprzez optymalizowanie ładunku w pamięci roboczej uczniów, aby w ten sposób maksymalizować ich uczenie się. Teoria ładunku poznawczego opiera się na solidnych dowodach pokazujących, że uczniowie uczą się najlepiej wtedy, gdy otrzymują zrozumiałe instrukcje, którym towarzyszą ćwiczenia oraz informacja zwrotna. Dzięki badaniom zostały opracowane strategie, które są pomocne w zwiększaniu efektywności uczenia się. Strategie te optymalizują obciążenie pamięci roboczej uczniów bez przeciążania jej. U podstaw tych strategii leży założenie, że uczniowie:

Podstawowym celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, (przy wsparciu doradczym), decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzgledniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji. Ta znajomość własnych zasobów: wiedzy, umiejętności i cech osobowościowych stanowi o późniejszym adekwatnym do indywidualnych możliwości wyborze ścieżki kariery zawodowej. Poznawanie i zdobywanie nowych kwalifikacji wpisuje się w ideę uczenia się przez całe życie i daje szansę pełnego wykorzystania możliwości ucznia. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, co jest uatrakcyjnieniem lekcji i wychodzi naprzeciw potrzebom.

W nauczaniu biologii ważne jest powiązanie teorii i praktyki, aby stymulować rozwój myślenia naukowego i umiejętności praktycznych uczniów. Wykorzystanie nowoczesnych technologii np.: interaktywnych aplikacji, uatrakcyjni proces nauczania i pozwoli na zrozumienie skomplikowanych procesów życiowych. Stosowanie metod aktywizujących będzie angażować uczniów w aktywną wymianę poglądów i rozwiązywanie problemów, natomiast dostosowanie metod i tempa nauczania do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów może zwiększyć ich motywację do nauki oraz efektywność przyswajania wiedzy.

Jednym z wyzwań obecnej edukacji jest brak motywacji do nauki biologii. Należy stymulować zainteresowania uczniów poprzez wprowadzenie elementów gier edukacyjnych, aby zachęcić uczniów do aktywnego udziału. Można wspólnie z uczniami ustalić cele edukacyjne danej lekcji, biorąc pod uwagę ich zainteresowania. W pracy zespołowej powinni pracować uczniowie z różnym poziomem umiejętności i wiedzy. Umożliwi to ich wzajemna współpracę i wsparcie.

Zgodnie z założeniami podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych lekcja uwzględnia elementy rozwijania samodzielności w nabywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, a jednocześnie sprzyja kształtowaniu umiejętności współpracy w grupie. Wykorzystane w lekcji elementy multimedialne pomogą uczniom w utrzymaniu koncentracji i ułatwią zrozumienie prezentowanych zagadnień. Zastosowane metody i środki dydaktyczne mają za zadanie doskonalić umiejętność czytania i interpretacji różnorodnych źródeł informacji geograficznej (map tematycznych i klimatogramów). Z kolei wykorzystanie „Wirtualnego atlasu świata Esri Polska” pozwala zrealizować wymaganą w podstawie programowej umiejętność wykorzystania technologii geoinformacyjnych. Gra on-line na zakończenie lekcji jest formą informacji dla ucznia - w jakim stopniu opanował założone cele lekcji. W przypadku, gdy podczas lekcji więcej czasu przeznaczymy na zagadnienia związane z cechami klimatu oraz czynnikami je kształtującymi lub gdy zespół klasowy jest bardzo zróżnicowany, zadania w grupach można podzielić między zespoły lub ograniczyć ilość elementów do wykonania.

środa, 14 luty 2024 15:52

Sprawnie liczymy i rachujemy

Temat zajęć: Sprawnie liczymy i rachujemy.

Grupa wiekowa: 6-latki; edukacja matematyczna

Scenariusz zamieszczony poniżej kierowany jest do realizacji w grupie dzieci 6-letnich, czyli tzw. “zerówce”, bez względu na to czy jest realizowany w szkole, czy w przedszkolu. Dotyczy edukacji matematycznej, co oznacza, że dominującym obszarem naszych oddziaływań będzie obszar poznawczy. Jednakże pamiętać musimy, że charakterystyczne dla tego etapu edukacyjnego jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka (cel wskazany w podstawie programowej), holistyczne oddziaływanie nauczyciela na dynamicznie zachodzące zmiany w funkcjonowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Typowa i najbardziej adekwatna do potrzeb młodego człowieka jest zabawowa forma działania, a więc nauka powinna odbywać się również poprzez zabawę. Ponadto pamiętać należy o przedoperacyjnym etapie w rozwoju myślenia przedszkolaków, a to oznacza, że najlepsze do działania pozostają konkrety, uzupełniane tylko zbiorami zastępczymi. „Dziecięca matematyka” wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej jako metoda i program doskonale wpisuje się w te potrzeby, daje szansę na indywidualizowanie zadań, wskazuje na liczenie i rachowanie „w zakresie własnym” dziecka.

W klasie ósmej centralne miejsce zajmują tematy ukazujące istotę szczęścia człowieka w perspektywie wieczności oraz wartość zaangażowania się w coraz bardziej świadome przeżywanie chrześcijaństwa. Program podpowiada, jak ukazać uczniom drogę do realizacji samego siebie i powołania chrześcijańskiego w swoim życiu. Owocem nauczania ma być pozytywna odpowiedź uczniów na objawioną miłość Boga, która spełnia się w warunkach codzienności. Dzięki temu uczniowie będą mogli odnaleźć się w Kościele i w świecie, a w napotykanych różnorodnych systemach wartości nauczą się dostrzegać i urzeczywistniać wartości uniwersalne. Uczniom należy proponować różne metody i formy pracy, dostosowane do konkretnej grupy klasowej. Warto pomijać metody zbyt trudne lub zbyt łatwe w stosunku do możliwości klasy i zastępować jej adekwatnymi do potrzeb i możliwości uczniów w danej klasie. Przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne powinny być dostosowane do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów a wymagania edukacyjne i ocenianie postępów uczniów zgodne z obowiązującym prawem oświatowym.

Lekcja dotyczy utrwalenia wiedzy i umiejętności z zakresu wyrażeń algebraicznych. Poniższy scenariusz może być wykorzystany (w całości lub tylko częściowo) w trakcie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. Jedną z metod, która została zastosowana w trakcie tej lekcji są stacje zadaniowe przygotowane w aplikacji Genial.ly. Metoda ta postrzegana jest przez uczniów jako zabawa, a w związku z tym pobudza ich aktywność na lekcji. Wykorzystanie TIK podnosi również jakość nauczania i atrakcyjność lekcji, co w oczywisty sposób bardziej motywuje uczniów do działania i zaangażowania emocjonalnego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.