środa, 04 styczeń 2023 11:57

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli

Nauczycieli, których ścieżka awansu zawodowego przebiega według zmienionych przepisów, zachęcamy do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

środa, 30 listopad 2022 09:44

Dziedzictwo kulturowe Europy

Grudzień to czas, w którym działania Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbywają się pod hasłem Dziedzictwo kulturowe Europy.

Zjawisko to obejmuje bogatą i zróżnicowaną mozaikę ekspresji kulturalnej i twórczej, którą dziś żyjące pokolenie odziedziczyło po poprzednich pokoleniach Europejczyków. Stanowi to spuściznę, która przekazana zostanie kolejnym generacjom. Obejmuje obiekty naturalne i archeologiczne, muzea, zabytki, dzieła sztuki, zabytkowe miasta, dzieła literackie, muzyczne i audiowizualne oraz wiedzę, zwyczaje i tradycje mieszkańców Unii. (https://culture.ec.europa.eu)

PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO, CZYLI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Rozpoczynając staż, w jego trakcie, pisząc sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowując się do rozmowy/egzaminu konieczne jest poznanie dwóch podstawowych aktów prawnych opisującymi procedury i wymagania związane z awansem. Są to:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), - szczególnie Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli *
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2200)*

Zmieniająca się szkolna rzeczywistość wymaga stałego doskonalenia się nauczycieli oraz permanentnych poszukiwań nowych rozwiązań metodycznych do pracy z uczniami. Działania nauczycieli warunkują: zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zalecenia Rady Unii Europejskiej w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych, zróżnicowane, inne niż dotychczas potrzeby dzieci rozpoczynających edukację oraz oczekiwania się rynku pracy. Analizując podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej znajdujemy szereg zapisów mówiących o konieczności kształcenia kompetencji kluczowych.

Istotą procesu uczenia jest przejęcie przez uczniów odpowiedzialności za własne uczenie się. Jak zatem sprawić , aby nastolatek stał się samosterowny i racjonalnie dbał o swój rozwój i edukację.
Według znanych teorii i założeń w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki istnieje wiele sprawdzonych działań, wskazujących drogę do zaangażowania uczniów w proces uczenia się. Jedną z powszechnie znanych metod są strategie oceniania kształtującego. Szczególnie ważne z punktu widzenia samodzielności uczniów jest stosowanie elementów dotyczących formułowania i przekazywania uczniom kryteriów sukcesu oraz formułowanie informacji zwrotnej.

piątek, 28 maj 2021 14:41

OCENIANIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

I. ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Ramy prawne wewnątrzszkolnego oceniania regulują:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; z późniejszymi zmianami [Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art.44];
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Czy My, nauczyciele, dobrze znamy prawo oświatowe? Do najczęściej popełnianych błędów należy ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w odniesieniu do treści zawartych w podręcznikach szkolnych. Tymczasem z treści Art. 44b.3. Ustawy wyraźnie wynika, że to podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera wymagania, w stosunku do których nauczyciel określa poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności.

Motywowanie i aktywizowanie uczniów jest dla nas, nauczycieli, wielkim wyzwaniem. Wymaga od nas wiedzy z psychologii rozwojowej, umiejętności szukania nowych metod i form pracy oraz dostosowania ich do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. W motywowaniu innych ważne jest też uświadomienie sobie własnych, czasem nieskutecznych, a nawet demotywujących ucznia zachowań, które stosujemy z wiarą, że przyniosą oczekiwane rezultaty.

Sytuacja pandemii i związana z nią organizacja procesu edukacyjno – wychowawczego skłania do refleksji nad funkcjonowaniem uczniów w sferze emocjonalno – społecznej. Na ile szkoła przygotowuje dzieci i młodzież do radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości pełnej wciąż nowych wyzwań? Refleksyjny nauczyciel z pewnością dostrzegł problemy, z którymi musieli zmierzyć się uczniowie. Warto w tym miejscu postawić sobie pytanie: Jakie umiejętności pomogły im sprostać edukacji zdalnej, a czego jeszcze potrzebują się nauczyć?

PODSTAWY PRAWNE AWANSU ZAWODOWEGO, CZYLI GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Rozpoczynając staż, w jego trakcie, pisząc sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowując się do rozmowy/egzaminu konieczne jest poznanie dwóch podstawowych aktów prawnych opisującymi procedury i wymagania związane z awansem. Są to:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), - szczególnie Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli *
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2200)*

 

I. Charakterystyka programu

Program został opracowany przez mgr Danutę Orzeł i mgr Edytę Biernacką, przeznaczony jest dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizującego naukę w szkole podstawowej.

Program obejmuje treści kształcenia zgodne z:

  • podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
  • zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.