Szanowni Państwo Dyrektorzy

Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2020/2021 uwzględnia istotne obszary pracy szkoły/placówki oświatowej oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA
 • E-learning – nowoczesne narzędzie współczesnego nauczyciela
  • Zasady pracy zdalnej
  • Relacje nauczyciel – uczeń w e-learningu
  • Ocena pracy uczniów
 • Kompetencje kluczowe w edukacji
  • Znaczenie kompetencji kluczowych
  • Sposoby realizacji kompetencji kluczowych
  • Przykłady dobrych praktyk
 • Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela
  • Elementy anatomii i fizjologii układu oddechowego fonacyjnego i artykulacyjnego
  • Wpływ czynników zewnętrznych na jakość głosu nauczyciela
  • Ćwiczenia usprawniające artykulatory i wzmacniające pracę rezonatorów
 • Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktyczno-wychowawcze
  • Regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej
  • Innowacja pedagogiczna jako integralny element pracy nauczyciela
  • Innowacyjne metody i formy pracy
  • Przykłady dobrych praktyk
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
  • Działania wychowawcze szkoły
  • Budowanie świadomości roli społecznej u uczniów
  • Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych
 • Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych
  • Krótka charakterystyka popularnych portali społecznościowych
  • Zasady korzystania z mediów społecznościowych
 • Integracja grupy wychowawczej
  • Korzyści płynące z integracji klasy
  • Rola wychowawcy
  • Zadania wspomagające proces integrowania się w klasie
 • Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów, w tym zachowań agresywnych
  • Przemoc rówieśnicza w szkole – przyczyny i skutki
  • Sposoby zapobiegania agresji
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Podstawy prawne pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  • Oczekiwania rodziców wobec szkoły
  • Działania podejmowane przez nauczycieli
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Organizacja nauki i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym
 • Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
  • Znaczenie kompetencji kluczowych
  • Samodzielność, innowacyjność i kreatywność a podstawa programowa
  • Co sprzyja rozwijaniu kompetencji?
 • Lekcje wychowawcze – jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy
  • Diagnoza zespołu klasowego
  • Sformułowanie wspólnych celów
  • Działania we współpracy
 • Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym
  • Włączanie uczniów w proces lekcyjny
  • Prawo do błędu
  • Elementy oceniania kształtującego
 • Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym
  • Rola nauczyciela
  • Aktywność dziecka
  • Przykłady dobrych praktyk
 • Ocenianie kształtujące w praktyce – wady i zalety
  • Elementy oceniania kształtującego
  • Wady i zalety oceniania kształtującego
  • Przykłady dobrych praktyk
 • Ocenianie jako proces- informacja, wsparcie, motywacja
  • Funkcje oceny szkolnej
  • Jak oceniać, aby motywować i wspierać ucznia?
 • Analiza i interpretacja wyników nauczania
  • Etapy szkolnej analizy wyników
  • Podstawowe parametry statystyczne pomocne w analizie wyników
  • Edukacyjna Wartość Dodana