Szanowni Państwo Dyrektorzy

Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2021/2022 uwzględnia istotne obszary pracy szkoły/placówki oświatowej oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Priorytet Nr 1: Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego

 1. Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym
 • obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne
 • metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej
 1. Integracja grupy wychowawczej [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • korzyści płynące z integracji klasy
 • rola wychowawcy
 • zadania wspomagające proces integrowania się w klasie
 1. Lekcje wychowawcze – jak ciekawie przygotować zajęcia dla klasy [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • diagnoza zespołu klasowego
 • sformułowanie wspólnych celów
 • działania we współpracy

Priorytet Nr 2: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie

 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • działania wychowawcze szkoły
 • budowanie świadomości roli społecznej u uczniów
 • kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie
 1. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole podstawowej  [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • edukacja zdrowotna w podstawie programowej
 • profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego
 • holistyczne podejście do zdrowia
 1. Wychowanie do wartości - kształtowanie zaangażowania społecznego [ZGŁOŚ SZKOLENIE] 
 • wartości – pojęcie, cechy, rodzaje
 • urzeczywistnianie wartości moralnych
 • kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innego

Priorytet Nr 3: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych

 1. Edukacja patriotyczna w szkole [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • edukacja patriotyczna – zadania nauczyciela wynikające z przepisów prawa oświatowego
 • cele, wartości i postawy stanowiące fundament edukacji patriotycznej
 • jak kształtować postawy i wartości? – przykłady dobrych praktyk

Priorytet Nr 4: Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 1. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • samopoczucie psychiczne uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej
 • czym jest kryzys i kogo dotyczy
 • interwencja kryzysowa w szkole (obszary działania szkoły, planowanie wsparcia, współdziałanie w celu optymalizacji efektów wsparcia)
 1. Wsparcie terapeutyczne dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami integracji sensorycznej [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • teoria Integracji Sensorycznej
 • zaburzenia Integracji Sensorycznej i ich wpływ na prawidłowy rozwój
 • sposoby wsparcia terapeutycznego dziecka z zaburzeniami SI
 1. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • podstawy prawne pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • oczekiwania rodziców wobec szkoły
 • działania podejmowane przez nauczycieli
 1. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • rozpoznanie potrzeb uczniów
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • co i jak można/należy indywidualizować w pracy z uczniem?
 1. Uczeń niepełnosprawny w szkole [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • organizacja nauki i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym
 1. Wspólna praca nauczycieli w chmurze – Office 365 [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • zalety pracy w chmurze
 • korzyści z dysku OneDrive
 • praca nad dokumentem nauczyciela i ucznia
 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • aplikacje edukacyjne i zasoby dostępne w sieci
 • metody kształcenia na odległość
 • relacje w pracy zdalnej

Priorytet Nr 5: Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

 1. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030
 • uczenie się przez całe życie
 • umiejętności ważne dla funkcjonowania człowieka w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym
 1. Podnoszenie jakości kształcenia, czyli o skutecznym nauczaniu [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • motywowanie, rozwijanie samodzielności, kreatywności uczniów z uwzględnianiem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • techniki i metody aktywizujące uczniów
 • korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
 1. Kształcenie osób dorosłych [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • zadania szkół w zakresie kształcenia ustawicznego
 • nowe trendy w kształceniu dorosłych
 • idea uczenia się przez całe życie

Priorytet Nr 6: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 1. Edukacja ekologiczna w szkołach [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Codzienne działania na rzecz środowiska naturalnego
 • zmiany klimatyczne – raport IPCC
 1. Świat wokół nas - edukacja globalna w szkole [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • kształtowanie wartości (różnorodność, pokój, równowaga środowiskowa) i postaw (szacunek, otwartość, solidarność, odpowiedzialność)
 • podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zagadnień globalnych
 • cele zrównoważonego rozwoju
 1. Metody aktywizujące w edukacji ekologicznej [ZGŁOŚ SZKOLENIE]
 • korzyści wynikające z obecności edukacji ekologicznej w szkole
 • jak na zajęciach szkolnych skutecznie realizować zagadnienia z edukacji ekologicznej?
 • uczenie się poprzez działanie, doświadczanie i eksplorowanie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.