Szanowni Państwo Dyrektorzy

Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2022/2023 uwzględnia istotne obszary pracy szkoły/placówki oświatowej oraz podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

WAŻNE! Po wysłaniu zgłoszenia prosimy sprawdzić, czy otrzymali Państwo wiadomość potwierdzającą na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przeciwnym razie, prosimy o kontakt z SCDiDN tel. 25 794 33 70

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

1. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • bezpieczne korzystanie z komputerów i smartfonów
 • reagowanie na zagrożenia
 • aplikacje edukacyjne

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • zmiany w kształceniu zawodowym
 • uczenie się przez całe życie (LLL)
 • Zintegrowany System Kwalifikacji

3. Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • konflikty w społeczności szkolnej
 • mediacje szkolne a mediacje rówieśnicze
 • praktyczne wykorzystanie mediacji

4. Coaching w szkole. Jak pomóc uczniowi nazwać i zrealizować cel edukacyjny [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • Idea coachingu i możliwości wykorzystania
 • Coaching pedagogiczny – zastosowanie w szkole
 • Rola nauczyciela w określaniu celu edukacyjnego oraz możliwości realizacji

5. Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • co ma wpływ na bezpieczeństwo w szkole?
 • obowiązki dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • przykłady dobrych praktyk

6. Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole? [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • rodzaje spotkań z rodzicami
 • przygotowanie techniczne i merytoryczne
 • tematyka spotkań

7. Wypalenie zawodowe nauczyciela [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • świadomość wypalenia zawodowego
 • objawy wypalenia zawodowego
 • profilaktyka i rodzaje wsparcia

8. Zarządzanie sobą w stresie [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • stres i działanie ludzkiego umysłu pod jego wpływem
 • korzyści wynikające ze stresu i sposoby radzenia sobie z nim
 • potrzeba relaksu – jak rozluźnić ciało i umysł

9. Diagnozowanie potrzeb szkoły/placówki w kierunku jej rozwoju – planowanie wspomagania procesowego [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • podstawowe założenia systemu wspomagania
 • koncepcje i narzędzia diagnostyczne
 • projektowanie wsparcia rozwojowego  poprzez  formułowanie  celów

10. Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • prawne uwarunkowania diagnozy w środowisku szkolnym
 • obszary diagnozy zapotrzebowania środowiska szkolnego na treści wychowawcze i profilaktyczne
 • metody i narzędzia do diagnozy sytuacji szkolnej

11. Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole podstawowej  [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • edukacja zdrowotna w podstawie programowej
 • profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego
 • holistyczne podejście do zdrowia

12. Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • samopoczucie psychiczne uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej
 • czym jest kryzys i kogo dotyczy
 • interwencja kryzysowa w szkole (obszary działania szkoły, planowanie wsparcia, współdziałanie w celu optymalizacji efektów wsparcia)

13. Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • rozpoznanie potrzeb uczniów
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole
 • co i jak można/należy indywidualizować w pracy z uczniem?

14. Uczeń niepełnosprawny w szkole [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • organizacja nauki i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym

15. Edukacja ekologiczna w szkołach [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • treści nauczania z zakresu edukacji ekologicznej
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Codzienne działania na rzecz środowiska naturalnego
 • zmiany klimatyczne – raport IPCC

16. Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktyczno-wychowawcze [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej
 • innowacja pedagogiczna jako integralny element pracy nauczyciela
 • innowacyjne metody i formy pracy
 • przykłady dobrych praktyk

17. Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela [ZGŁOŚ SZKOLENIE]

 • etyka zawodu nauczyciela
 • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.