poniedziałek, 17 kwiecień 2023 13:04

Przedstawiamy Państwu zestawienie aktów prawnych, które zostały zmienione w 2022 r. Zapraszamy do lektury.

Dz. U. poz. 2811
Data ogłoszenia: 2022-12-28
Data wejścia w życie: 2022-12-29

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.                      

Dz. U. poz. 2767
Data ogłoszenia: 2022-12-27
Data wejścia w życie: 2022-12-28

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

 Dz. U. poz. 2431
Data ogłoszenia: 2022-11-25
Data wejścia w życie: 2022-12-10

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1737).

Dz. U. poz. 2103
Data ogłoszenia: 2022-10-14
Data wejścia w życie: 2022-10-15

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

Dz. U. poz. 2049
Data ogłoszenia: 2022-10-05
Data wejścia w życie: 2022-10-06

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

Dz. U. poz. 1914
Data ogłoszenia: 2022-09-12
Data wejścia w życie: 2022-09-13

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 

Traci moc z dniem 1 września 2022 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Dz. U. poz. 1903
Data ogłoszenia: 2022-09-09
Data wejścia w życie: 2022-09-10

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Dz. U. poz. 1822
Data ogłoszenia: 2022-08-30
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli .

Z dniem 1 września 2022 r. traci moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625). 

Dz. U. poz. 1821
Data ogłoszenia: 2022-08-30
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Dz. U. poz. 1810
Data ogłoszenia: 2022-08-29
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 

Dz. U. poz. 1805
Data ogłoszenia: 2022-08-29
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

Dz. U. poz. 1798
Data ogłoszenia: 2022-08-26
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Dz. U. poz. 1782
Data ogłoszenia: 2022-08-25
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 

Dz. U. poz. 1780
Data ogłoszenia: 2022-08-25
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

Dz. U. poz. 1770
Data ogłoszenia: 2022-08-24
Data wejścia w życie: 2022-08-25

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Dz. U. poz. 1769
Data ogłoszenia: 2022-08-23
Data wejścia w życie: 2022-08-24

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

Dz. U. poz. 1735
Data ogłoszenia: 2022-08-18
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Dz. U. poz. 1730
Data ogłoszenia: 2022-08-18
Data wejścia w życie: 2022-09-01, z wyjątkiem:
1) art. 2, art. 4, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 23, art. 24 i art. 28 ust. 3, które wchodzą w życie z dniem 19 sierpnia 2022 r.;
2) art. 1 pkt 25 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw 

Dz. U. poz. 1717
Data ogłoszenia: 2022-08-17
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Dz. U. poz. 1711
Data ogłoszenia: 2022-08-16
Data wejścia w życie: 2022-08-17

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 

Dz. U. poz. 1705
Data ogłoszenia: 2022-08-16
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia 

Dz. U. poz. 1700
Data ogłoszenia: 2022-08-12
Data wejścia w życie: 2022-09-01, z wyjątkiem art. 135 ust. 1 i 2, art. 186 ust. 1 i 2, art. 243 ust. 1, art. 321, art. 324–338 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 340 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 341 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 343, art. 348 w zakresie okręgowych ośrodków wychowawczych, art. 361, art. 363, art. 385 pkt 1 i 2, art. 389 pkt 1 i 3–7, art. 393, art. 400, art. 401 ust. 2 i art. 415 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 13 sierpnia 2022 r.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich 

Niniejsza ustawa uchyla ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Dz. U. poz. 1698
Data ogłoszenia: 2022-08-12
Data wejścia w życie: 2022-08-13

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 

Dz. U. poz. 1644
Data ogłoszenia: 2022-08-05
Data wejścia w życie: 2022-08-06

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego 

Dz. U. poz. 1636
Data ogłoszenia: 2022-08-04
Data wejścia w życie: 2022-08-05

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).

Dz. U. poz. 1625
Data ogłoszenia: 2022-08-03
Data wejścia w życie: 2022-08-04

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego 

Dz. U. poz. 1610
Data ogłoszenia: 2022-08-01
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1552).

Dz. U. poz. 1594
Data ogłoszenia: 2022-07-29
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

Dz. U. poz. 1591
Data ogłoszenia: 2022-07-29
Data wejścia w życie: 2022-07-30

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie

wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 

Dz. U. poz. 1383
Data ogłoszenia: 2022-06-30
Data wejścia w życie: 2022-07-01, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz art. 6 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2022 r.;
2) art. 1 pkt 11 oraz pkt 13 lit. a, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
3) art. 1 pkt 17 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.;
4) art. 3 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 4 czerwca 2022 r.;
5) art. 6 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw 

 Dz. U. poz. 1246
Data ogłoszenia: 2022-06-13
Data wejścia w życie: 2022-06-13

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 

Dz. U. poz. 1116
Data ogłoszenia: 2022-05-26
Data wejścia w życie: 2022-05-27, z wyjątkiem art. 5 pkt 3, 7–13 i 16 oraz art. 34, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

Dz. U. poz. 1109
Data ogłoszenia: 2022-05-25
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego 

Dz. U. poz. 658
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

Dz. U. poz. 656
Data ogłoszenia: 2022-03-23
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

Z dniem 1 września 2022 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1534), które z dniem 1 września 2023 r. przewidywało wprowadzenie zmian w katalogu przedmiotów do wyboru ucznia, realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących oraz technikach i polegających na dodaniu do tego katalogu przedmiotu historia tańca.

Dz. U. poz. 609
Data ogłoszenia: 2022-03-16
Data wejścia w życie: 2022-03-31

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Dz. U. poz. 339
Data ogłoszenia: 2022-02-09
Data wejścia w życie: 2022-02-10

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Dz. U. poz. 301
Data ogłoszenia: 2022-02-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 

Dz. U. poz. 276
Data ogłoszenia: 2022-02-04
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym 

Dz. U. poz. 266
Data ogłoszenia: 2022-02-04
Data wejścia w życie: 2022-09-01 z wyjątkiem:

1)     § 4, który wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2022 r.;

2)     § 2 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych 

Dz. U. poz. 204
Data ogłoszenia: 2022-01-28
Data wejścia w życie: 2022-09-01

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego 

Dz. U. poz. 194
Data ogłoszenia: 2022-01-27
Data wejścia w życie: 2022-02-01

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych 

 

Opracowa

ł zespół doradców

ds. prawa oświatowego

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.