wtorek, 02 luty 2021 12:05

 

I. Charakterystyka programu

Program został opracowany przez mgr Danutę Orzeł i mgr Edytę Biernacką, przeznaczony jest dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym realizującego naukę w szkole podstawowej.

Program obejmuje treści kształcenia zgodne z:

 • podstawą programową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 • zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

II. Cele programu

Cel główny:

Celem edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest budowanie jego tożsamości, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby, oraz aby:

 1. mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie i pozawerbalnie z wykorzystaniem znanych sposobów porozumiewania się,
 2. zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
 3. był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności oraz miał poczucie godności własnej i decydowania o sobie,
 4. mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności,
 5. mógł nabywać wiedzę, umiejętności i postawy na miarę swoich możliwości, przydatne w przyszłym dorosłym życiu.

Cele szczegółowe:

 • Doskonalenie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną i pozawerbalną;
 • Wyrażanie swoich emocji i przyjmowanie postawy społecznie akceptowanej oraz dokonywanie właściwych wyborów i decyzji;
 • Utrwalanie zdobytych umiejętności z zakresu samodzielności i zaradności, dążenie do niezależności w wykonywaniu prostych zadań życia codziennego: higiena, ubieranie się, jedzenie;
 • Doskonalenie umiejętności czytania i pisania;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, posługiwania się kalkulatorem, pieniędzmi, zegarem;
 • Przygotowanie do pełnienia roli członka rodziny, grupy rówieśniczej, członka społeczności lokalnej;
 • Korzystanie z usług instytucji użyteczności publicznej;
 • Samodzielnie i we właściwy sposób organizowanie czasu wolnego i wypoczynku;
 • Rozwijanie, na miarę swoich możliwości zainteresowań i uzdolnień;
 • Orientowanie się w bliższym i dalszym środowisku przyrodniczym;
 • Dbanie o własne zdrowie, unikanie zagrożeń, rozumienie znaczenia racjonalnego odżywiania;
 • Dostrzeganie potrzeby ochrony środowiska i odpowiedzialności za środowisko;
 • Identyfikowanie się ze swoim krajem, miastem, rozpoznawanie symboli narodowych;
 • Odróżnianie teraźniejszości od przeszłości i przyszłości;
 • Posiadanie podstawowych umiejętności praktycznych, ułatwiających mu funkcjonowanie osobiste i społeczne.

III. Procedury osiągania celów

Cele programu realizowane będą na zajęciach:

 1. funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 2. zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 3. zajęcia rozwijające kreatywność,
 4. wychowanie fizyczne,
 5. etyka.

Funkcjonowanie osobiste i społeczne to zajęcia zapewniające zdobycie wiedzy z różnych obszarów, uczenie różnych praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji społecznych. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie przygotowanie do pełnienia ról społecznych, aby mogli w przyszłości jak najlepiej funkcjonować i w jak najbardziej możliwy sposób zintegrować się ze środowiskiem. Przedmiot ten jest realizowany na zajęciach: matematyka, historia, przyroda, godzina wychowawcza, język polski.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku w mowie, w piśmie i w każdy możliwy dla ucznia sposób. Umiejętności te uczeń będzie nabywał na zajęciach z oligopedagogiem.

Zajęcia rozwijające kreatywność służą rozwijaniu wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania i aktywności twórczej uczniów oraz wyrażaniu przeżyć i emocji za pomocą dostępnych dla nich środków wyrazu, także artystycznych, praktycznych i technicznych. Przedmiot ten jest realizowany na zajęciach: muzyka, przyroda, matematyka, język angielski, technika, literatura polska, plastyka i informatyka.

Wychowanie fizyczne to zajęcia rozwijające sprawność i kondycję fizyczną. Ważne jest,by po zakończeniu nauki w szkole uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do samodzielnego podejmowania działań na rzecz aktywności fizycznej i własnego zdrowia.

Etyka to zajęcia, podczas których nauczyciel wprowadza uczniów w świat wartości, w którym najprostszym i najlepiej dla nich rozpoznawalnym jest pojęcie dobra. Nauczyciel krok po kroku powinien uwrażliwiać uczniów, ukierunkować na dobro i zachęcać do jego poszukiwania we wszelkich przejawach.Głównym celem zajęć etyki jest kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych itp.), środowiska przyrodniczego, stosunku do własnych uczuć, motywacji i określonych sytuacji życiowych. Cele te uczeń będzie realizował na lekcjach religii.

Metody pracy:

 • ćwiczeniowe
 • oglądowe
 • działań praktycznych
 • podające
 • zabawowe

Formy pracy:

Organizacyjną formą pracy z uczniem jest lekcja (praca grupowa i zbiorowa). Uczeń uczestniczy w niej wraz z innymi uczniami w klasie. Inne formy : indywidualna praca z dzieckiem.

Treści nauczania

Realizowane treści nauczania zostały ujęte w trzy obszary  tematyczne:

 • ja
 • ja i otoczenie
 • to, co mnie wspiera

Ja

Treści kształcenia

Oczekiwane osiągnięcia

1) Jedzenie:

 • samodzielnie spożywa posiłki
 • posługuje się sztućcami i naczyniami
 • zna podstawowe zasady zachowania się przy stole

2) ubieranie się

 • dobiera odzież stosownie do pory roku, pogody i sytuacji
 • samodzielnie ubiera i rozbiera się
 • dba o estetykę ubioru

3) higiena osobista

 • zna i przestrzega zasad higieny osobistej
 • korzysta z przyborów toaletowych

4) moje zdrowie

 • rozumie pojęcia zdrowia i choroby
 • wie, jak zachować się podczas wizyty u lekarza i pielęgniarki, stosuje się do ich zaleceń
 • zna zasady zdrowego trybu życia
 • potrafi zdrowo odżywiać się,
 • wie jakie są skutki nieprawidłowego odżywiania się
 • wymienia składniki pokarmowe i określa ich znaczenie dla organizmu
 • układa zdrowy jadłospis

5) organizacja dnia

 • planowanie dnia i organizowanie czasu wolnego
 • zna i stosuje różne formy wypoczynku
 • wie jak organizować czas wolny stosownie do pory roku, dnia i pogody

6) komunikacja interpersonalna

 • nawiązuje relacje z ludźmi
 • porozumiewa się w formie dialogu
 • komunikuje swoje potrzeby
 • kontroluje swoje emocje
 • stosuje formy grzecznościowe

7) sytuacje trudne i niebezpieczne

 • wie na czym polega praca służb ratunkowych
 • zna numery telefonów alarmowych
 • wie jak skontaktować się z najbliższymi
 • wie jak zachować się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych
 • wie jak zachować się w czasie ewakuacji szkoły
 • zachowuje się adekwatnie do zaistniałej sytuacji
 • wie jak zachować się w sytuacjach z obcymi, umie odmawiać
 • rozumie negatywne skutki stosowania różnego rodzaju używek

8) świat techniki

 • obsługuje aparat telefoniczny
 • wybiera numery do bliskich
 • zna, wie do czego służą i potrafi obsługiwać podstawowe urządzenia elektryczne i techniczne
 • stosuje zasady bezpieczeństwa podczas samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych
 • posługuje się komputerem

9) ruch drogowy

 • zna przepisy ruchu drogowego
 • przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
 • rozpoznaje i rozumie znaczenie znaków drogowych
 • zna i respektuje zasady zachowania się w środkach komunikacji

Ja i otoczenia

Treści kształcenia

Oczekiwane osiągnięcia

1) rodzina

 • wymienia członków rodziny
 • zna role członków rodziny
 • wie czym zajmują się poszczególne osoby z rodziny
 • zna zasady panujące w rodzinie
 • wymienia swoje prawa i obowiązki w rodzinie
 • zna tradycje rodziny i wie jakie obchodzą uroczystości

2) mieszkanie

 • zna swój adres domowy
 • zna rodzaje i funkcje pomieszczeń
 • nazywa wyposażenie mieszkania

3) szkoła

 • podaje podstawowe dane o szkole
 • wie do jakiej klasy chodzi
 • identyfikuje swoich kolegów i koleżanki z klasy
 • zna swojego wychowawcę i nauczycieli
 • orientuje się w rozkładzie pomieszczeń w budynku szkolnym
 • określa przeznaczenie sprzętów szkolnych
 • podporządkowuje się zasadom panującym w szkole
 • utrzymuje porządek wokół siebie i w pomieszczeniach szkolnych
 • opisuje otoczenie szkoły

4) miasto

 • zna nazwę miejscowości, w której mieszka
 • nazywa najważniejsze obiekty
 • rozpoznaje herb swojej miejscowości
 • nazywa i rozpoznaje miejsca użyteczności publicznej (sklepy, kina, instytucje)
 • korzysta ze środków komunikacji lokalnej, wie jak się w nich zachować
 • uczestniczy w lokalnych świętach i uroczystościach
 • wymienia i opisuje zawody wybranych osób pracujących w mieście

5) państwo

 • zna pełną nazwę swojego państwa
 • opisuje polskie symbole narodowe
 • śpiewa hymn Polski
 • okazuje szacunek do symboli narodowych
 • podaje nazwiska osób zasłużonych dla Polski
 • zna wybrane miasta Polski, rozpoznaje i nazywa zabytki
 • orientuje się na mapie Polski
 • zna tradycje i obyczaje narodowe
 • rozpoznaje flagę Unii Europejskiej

 To, co mnie wspiera

Treści kształcenia

Oczekiwane osiągnięcia

Edukacja polonistyczna

1. Rozwijanie mowy i umiejętności komunikowania się:

 • poszerza zasób słownika mowy czynnej i biernej;
 • rozwija umiejętności zadawania pytań na dany temat i udzielania odpowiedzi;
 • doskonali umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego z rozmówcą;
 • wypowiada się na: określony temat, własnych przeżyć, doświadczeń;
 • uważnie słucha wypowiedzi innych;
 • słucha prostych poleceń i je wykonuje.

2. Funkcje słuchowe

 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • rozpoznaje rymy;
 • zapamiętuje ciągi wyrazów (dni tygodnia, miesiące, itp.);
 • opanowuje pamięciowo krótkie teksty, wiersze.

3. Czytanie

 • czyta wyrazy, zdania i krótkie teksty;
 • doskonali umiejętność głośnego czytania;
 • doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem;
 • układa podpisy do ilustracji.

4. Pisanie

 • poprawnie przepisuje zdania i krótkie teksty;
 • samodzielnie pisze wyrazy, zdania;
 • uzupełnia zdania brakującymi literami, wyrazami;
 • pisze kształtnie, czytelnie, estetycznie.

5. Pojęcia gramatyczne

 • rozróżnia podstawowe części mowy;
 • odróżnia liczbę mnogą i pojedynczą;
 • stosuje prawidłowy szyk wyrazów w zdaniu
 • samodzielnie układa zdania nierozwinięte i rozwinięte.

6. Ortografia

 • stara się zachowywać poprawność ortograficzną

Edukacja matematyczna

1. Stosunki przestrzenne

 • nazywa wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie oraz w przestrzeni;

2. Klasyfikowanie

 • porządkuje i porównuje przedmioty pod względem: wielkości, długości, szerokości, wysokości, grubości;
 • nadaje nazwy zbiorom
 • przelicza elementy zbiorów
 • porównuje liczebność zbiorów

3. Geometria

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne;
 • obrysowuje figury płaskie;
 • kreśli figury geometryczne za pomocą przyrządów geometrycznych;
 • oblicza obwody figur geometrycznych;
 • oblicza pola figur geometrycznych;
 • rysuje i mierzy odcinki;
 • rozpoznaje i mierzy kąty.

4. Operacje na liczbach

 • przelicza elementy
 • samodzielnie odczytuje i zapisuje liczby w zakresie tysiąca;
 • dodaje o odejmuje w pamięci w zakresie 20;
 • dokonuje obliczeń metodą pisemną, za pomocą dodawania, odejmowania i mnożenia w zakresie 1000, bez przekroczenia progu dziesiątkowego;
 • wykonuje obliczenia na kalkulatorze;
 • potrafi korzystać z tabliczki mnożenia;
 • porównuje liczby naturalne, stosując znaki: <; >; =
 • zapisuje i odczytuje liczby rzymskie od I do XII.

5. Ułamki

 • rozumie pojęcie ułamka jako części;
 • odczytuje różne ułamki zwykłe;
 • wyróżnia część figury opisanej ułamkiem.

6. Jednostki miary

czas – zegar i kalendarz:

 • odczytuje czas z zegara elektronicznego;
 • czyta wskazania zegara (godziny i minuty);
 • czyta i zapisuje daty;
 • potrafi korzystać z kalendarza;
 • zaznacza daty w kalendarzu;
 • odszukuje daty w kalendarzu;
 • wymienia i wskazuje następny i poprzedni dzień tygodnia;
 • wymienia pory roku

temperatura – odczytuje wskazania termometrów;

waga

 • zna podstawowe jednostki masy;
 • porównuje ciężar przedmiotów;
 • odczytuje wskazania wagi elektronicznej;
 • odczytuje ciężar przedmiotów;

długość

 • zna podstawowe jednostki długości;
 • zna i dobiera przyrządy do mierzenia do wielkości mierzonych obiektów;
 • porównuje długości odcinków;
 • mierzy długość przedmiotu dowolną miarką;

pojemność

 • zna podstawowe jednostki pojemności;
 • przelewa płyny lub przesypuje substancje sypkie;
 • odczytuje objętości na opakowaniach produktów;
 • odmierza żądane ilości płynów naczyniami o różnej pojemności i porównuje je;

7. Środki płatnicze

 • rozpoznaje i nazywa monety i banknoty;
 • wykonuje działania w zakresie używania pieniędzy;
 • płaci i przelicza pieniądze podczas robienia zakupów.

8. Zadania tekstowe

 • wyszukuje dane w prostych zadaniach tekstowych;
 • zapisuje działanie i dokonuje obliczeń;
 • udziela odpowiedzi.

Edukacja przyrodnicza

1. Człowiek

 • rozpoznaje i nazywa części ciała człowieka;
 • nazywa czynności życiowe człowieka;
 • podaje cechy charakterystyczne budowy kobiety i mężczyzny;
 • dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w okresie dojrzewania;
 • wyróżnia okresy rozwoju człowieka;

2. Odżywianie

 • zna różne produkty spożywcze;
 • rozumie zasady prawidłowego odżywiania;
 • dobiera produkty spożywcze do odpowiednich posiłków;
 • rozpoznaje i nazywa produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

3. Zmiany zachodzące w przyrodzie

 • rozpoznaje pory roku i zjawiska im towarzyszące;
 • opowiada o zmianach zachodzących w poszczególnych porach roku;
 • przestrzega zasad zachowania w czasie burzy;

4. Obserwacje przyrodnicze

 • obserwuje pogodę: wymienia składniki pogody, zapisuje obserwacje za pomocą umownych znaków, dobiera właściwy strój do panującej aury, rozpoznaje opady i osady atmosferyczne;
 • krążenie wody w przyrodzie: zna i rozumie etapy powstawania deszczu;
 • woda i jej właściwości: zna stany skupienia wody, obserwuje: zamarzanie, topnienie, parowanie, wrzenie i skraplanie, wyjaśnia znaczenie wody w przyrodzie;

5. Ja i przyroda

 • rozpoznaje świat roślin: podaje nazwy roślin rosnących w ogrodzie, nazywa rośliny rosnące na polu (rośliny okopowe, zboża i inne); wie z jakich elementów zbudowany jest kwiat, liść i rośliny, podaje możliwości wykorzystania roślin rosnących na polu,wymienia produkty jakie otrzymujemy z mąki, podaje nazwy roślin w sadzie, opisuje budowę drzewa, podaje przykłady owoców i nazywa ich części, nazywa poszczególne części rośliny, nazywa narzędzia i maszyny stosowane w uprawie roślin;
 • rozpoznaje świat zwierząt: nazywa zwierzęta hodowlane,  wyjaśnia ich znaczenie dla człowieka, zna zwierzęta domowe, opowiada o sposobie opieki nad zwierzętami domowymi, rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne, opowiada o zwierzętach żyjących na łące, dostrzega różnicę pomiędzy ptakami i ssakami, nazywa owady, nazywa elementy budowy owada,
 • ekosystem wodny: rozróżnia zbiorniki wodne (rzeka, staw, jezioro, morze), nazywa rośliny wodne, rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące w środowisku wodnym, wskazuje i nazywa części z jakich zbudowana jest ryba;

6. Zawody związane ze środowiskiem przyrodniczym

 • zawody związane ze służbą zdrowia;
 • zawody związane z planowaniem i produkcją żywienia: dietetyk, kucharz, młynarz, masarz, piekarz;
 • meteorolog jako obserwator pogody;
 • zawody związane z uprawą roślin: ogrodnik, sadownik, rolnik;
 • zawody związane z hodowlą i opieką nad zwierzętami: weterynarz, hodowca, leśnik, zoolog.

8. Ochrona przyrody

 • wie co to jest ochrona środowiska naturalnego;
 • rozumie potrzebę ochrony środowiska;
 • podaje przykłady niektórych roślin i zwierząt chronionych.

Edukacja historyczna

1. Orientuje się co jest związane z przeszłością, a co  z teraźniejszością.

 • wie jakie miasto jest obecną stolicą Polski;
 • wskazuje ważniejsze zabytki stolicy;
 • orientuje się , że Kraków i Gniezno były wcześniejszymi stolicami Polski;
 • przyporządkowuje zabytki do odpowiedniego miasta.

2. Poznaje legendy związane z początkiem państwa polskiego.

3. Poznaje zasłużone postacie dla Polski.

4. Odczytuje z mapy nazwy państw sąsiadujących z Polską.

5. Odczytuje z mapy znane miasta i miejsca.

Edukacja plastyczna

1. Rozpoznaje i nazywa kolory.

2. Posługuje się różnymi narzędziami plastycznymi.

 • kopiuje przez kalkę techniczną i je koloruje;
 • rysuje: różne figury i linie, obrysowuje szablony, koloruje rysunek według kodu, samodzielnie dobiera kolory podczas kolorowania, wykonuje ilustracje na podany temat;
 • maluje: używa farb, pasty do zębów, tuszu do malowania, miesza różne kolory, maluje pędzlem o różnej grubości, maluje za pomocą niestandardowych narzędzi (pisak, gąbka, palec, gaza, itp.)

Edukacja techniczna

1. Poznaje budowę roweru

2. Zna zasady poruszania się pieszych

3. Posługiwanie się narzędziami

 • zachowuje zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się ostrymi narzędziami;
 • prawidłowo ustala kolejność wykonywanych czynności;
 • dobiera odpowiednie materiały i narzędzia w zależności od wykonywanej pracy;
 • dba o oszczędne wykorzystanie materiałów

4. Lepienie

 • tworzy kompozycje przestrzenne z plasteliny, gliny, modeliny, masy solnej, itp.;
 • wykonane prace maluje farbami;

5. Wycinanie

 • wycina elementy wzdłuż linii prostych, krzywych i po okręgu;
 • tnie bez linii pomocniczych;
 • wycina różnego rodzaju materiały: papier, tektura, bibuła, tkanina, filc, itp.;

6. Wyklejanie

 • wykonuje wycinanki płaskie, wydzieranki, formy przestrzenne z papieru, bibuły, ze ścinków tekstylnych o różnej fakturze;
 • wykonuje kompozycje dowolne oraz według wzoru;
 • składa i klei papier, zagina karton;
 • tworzy w technice klażu z wykorzystaniem: kaszy, sezamu, guzików, waty, gazet, itp.;

7. Stemplowanie

 • odbija ślady dłoni i palców;
 • stempluje na papierze i płótnie;

8. Szycie

 • posługuje się przyborami do szycia ręcznego;
 • nawleka nitkę;
 • przyszywa guziki;
 • wykonuje proste ściegi;

9. Urządzenia elektryczne

 • zna i nazywa urządzenia elektryczne;
 • stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas samodzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych;
 • korzysta z urządzeń elektrycznych;
 • obsługuje wybrane urządzenia elektryczne;

Edukacja muzyczna

1. Odtwarzanie muzyki

 • Naśladuje rytmy według wzoru
 • wystukuje i wyklaskuje rytmy;
 • wypowiada zrytmizowane teksty w połączeniu z ruchem i efektami perkusyjnymi;

2. Percepcja muzyki

 • słucha różnorodnej muzyki;
 • rozpoznaje i różnicuje dźwięki z otoczenia;
 • rozpoznaje brzmienie instrumentów solo i w utworze;
 • wykonuje ilustrację plastyczną do usłyszanej muzyki

3. Ruch przy muzyce

 • uczestniczy w zabawach dźwiękonaśladowczych;
 • wykonuje proste formy taneczne

4. Gra na instrumentach

 • odtwarza z nut prostą muzykę na dzwonkach;
 • próbuje grać na wybranym przez siebie instrumencie z nut lub ze słuchu;

5. Śpiewanie

 • śpiewa w grupie Hymn Polski;
 • śpiewa proste piosenki;

Informatyka

1. Nazywa elementy zestawu komputerowego

2. Obsługa

 • potrafi włączyć i wyłączyć różne komputery;
 • otwiera i zamyka pliki i programy;
 • obsługuje gry edukacyjne;
 • tworzy foldery i porządkuje pliki na dysku;
 • usuwa niepotrzebne pliki;
 • korzysta z przeglądarek internetowych;
 • rysuje i maluje w programie Paint;
 • prze teksty w Word;

Wychowanie fizyczne

1. Sprawność motoryczna

 • odtwarza i naśladuje ruch;
 • rozwija cechy motoryczne: zręczność, skoczność, wytrzymałość, siła;
 • wykonuje ćwiczenia gimnastyczne, równoważne, siłowe i szybkościowe;
 • porusza się po terenie płaskim, schodach, torach przeszkód;

2. Biegi

 • biega do wyznaczonego miejsca,
 • biega w terenie otwartym;
 • biegnąc wykonuje dodatkowe ćwiczenia;
 • biega: przodem, bokiem, tyłem;
 • bawi się z rówieśnikami w różne odmiany ganianego;

3. Rzuty

 • rzuca i łapie piłkę oburącz;
 • podrzuca piłkę do góry i łapie oburącz;
 • rzuca małymi przedmiotami prawą i lewą ręką;
 • rzuca do celu małymi przedmiotami;
 • kozłuje piłkę;
 • rzuca piłkę do kosza;

4. Skoki

 • skacze z pokonywaniem naturalnych przeszkód;
 • skacze obunóż, na jednej nodze, w miejscu i w ruchu;
 • przeskakuje przez niskie przeszkody;

5. Gry zespołowe

 • gra w zbijaka, unikając uderzeń;
 • uczestniczy w grach i zabawach zespołowych;

6. Przestrzeganie dyscypliny sportowej

 • przestrzega zasad zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć ruchowych;
 • stosuje się do reguł i zasad sportowych

 

IV. Ewaluacja programu

Program opracowany na II etap edukacyjny. Przewidywane umiejętności wynikają z celów szczegółowych. W bieżącej pracy Krystian będzie otrzymywał oceny cząstkowe opatrzone komentarzem nauczyciela. Ocena semestralna i końcoworoczna sporządzona będzie w formie opisowej. Skuteczność podjętych  działań w ramach realizowanego programu będzie monitorowana poprzez codzienną obserwację ucznia i notowanie spostrzeżeń, a także analizę wytworów ucznia. Wyniki obserwacji posłużą do opracowania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i ewentualnej modyfikacji programu.

 

Program opracowany przez DANUTĘ ORZEŁ I EDYTĘ BIERNACKĄ

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.