poniedziałek, 09 listopad 2020 15:35

Zadania podejmowane przez psychologa szkolnego wynikają z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Na tej podstawie opracowujemy roczny plan pracy, uwzględniający specyfikę placówki, w której pracujemy. W sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się aktualnie, warto przyjrzeć się zaplanowanym działaniom i poszukać nowych sposobów ich realizacji. Poniżej znajdują się przykłady takich rozwiązań. Zachęcam do zainspirowania się i stworzenia własnego planu pracy:

 

Zadanie

Sposób realizacji zadania w systemie pracy zdalnej

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki

 1. Nawiązanie kontaktu z uczniami np. poprzez dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny z rodzicami – zapewnienie o gotowości pomocy.
 2. Określenie we współpracy z wychowawcą dostępu dzieci do technologii informacyjnych.
 3. Dokonanie analizy trudności edukacyjnych uczniów wynikających z systemu nauki zdalnej (np. poprzez ankietę, rozmowy z rodzicami)
 4. Określenie mocnych stron i predyspozycji oraz trudności w funkcjonowaniu uczniów w celu pomocy nauczycielom w indywidualizowaniu procesu nauczania dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 5. Prowadzenie badań wśród uczniów np. w formie ankiety dotyczącej ich funkcjonowania psychicznego w okresie pandemii – dominującego nastroju, trudności, korzyści jakie widzą dla siebie w obecnej sytuacji, poziomu stresu, itp.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki

 1. Otoczenie szczególną opieką uczniów z trudnościami wychowawczymi oraz ich rodzin – kontakt telefoniczny, udzielanie wsparcia psychologicznego oraz informacji jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi dzieci, być konsekwentnym rodzicem, jak odnosić się do dziecka, itp. (w zależności od tego jak zdiagnozujemy źródło przyczyn wychowawczych).
 2. Podtrzymywanie lub nawiązanie kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz dziecka rodziny.

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

Prowadzenie działań wynikających z Planu Wychowawczo – Profilaktycznego – wybór zagadnień najistotniejszych w obecnej sytuacji, np.

 • Prowadzenie działań psychoedukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez przekazanie linków do filmów edukacyjnych i prośbę  uczniów o komentarz po ich obejrzeniu poprzez dziennik elektroniczny lub wiadomość email.
 • Promocja zdrowego stylu życia – np. zaproszenie uczniów do wspólnego opracowania planu dnia, uwzględniającego odpowiednią ilość snu, czas spędzony przed komputerem, odpowiednia ilość przerw, czasu na rozwijanie pasji, spędzanie czasu z najbliższymi, aktywny udział w życiu domowym, itp.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów

 1. Określenie grupy uczniów zagrożonych wtórnymi skutkami zaburzeń rozwojowych.
 2. Przygotowanie zaleceń dla rodziców tej grupy uczniów.
 3. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
 4. Przekazywanie rodzicom informacji o dostępnych materiałach dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
 5. Przekazanie zaleceń na czas pandemii dla rodziców uczniów z depresja, zaburzeniami lękowymi, itp.

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 1. Zapewnienie uczniów i rodziców o gotowości pomocy, zachęcenie do zgłaszania trudności poprzez kontakt elektroniczny.
 2. Prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia przejawów cyberprzemocy.
 3. Podanie godzin dyżuru telefonicznego i nr tel. pod którym można skontaktować się z psychologiem.

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów

 1. Konsultacje telefoniczne i on-line z nauczycielami i rodzicami uczniów dotyczące możliwości rozwijania zainteresowań w warunkach domowych.
 2. Zachęcanie rodziców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi w sposób dla nich atrakcyjny i poszukiwanie nowych zainteresowań.
 3. Minimalizowania czasu poświęconego na oglądanie TV i gry komputerowe.
 4. Zachęcanie uczniów i rodziców do dzielenia się ciekawymi pomysłami na aktywne spędzenie czasu w domu.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 1. Konsultacje on-line z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i innymi specjalistami dotyczące rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów z uwzględnieniem obecnej sytuacji
 2. Pomoc nauczycielom w indywidualizowaniu procesu zdalnego nauczania dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie dokonanej diagnozy mocnych stron i predyspozycji oraz trudności w funkcjonowaniu uczniów).
 3. Konsultacje on-line z zespołami do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dotyczące uczniów z trudnościami wychowawczymi w celu ujednolicenia podejmowanych oddziaływań.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Dzielenie się wiedzą i pomysłami oddziaływań wobec uczniów w ramach pracy zdalnej
 2. Udzielanie pomocy psychologicznej poprzez zdalnie prowadzone działania:
 • Prowadzenie zajęć on–line, zgodnie z planem pracy terapeutycznej (wykorzyplikacji teams, zooom, itp.)
 • Prowadzenie zajęć metodą biblioterapii dostosowanych do potrzeb dzieci (z zaburzeniami lękowymi, przeżywających różne trudności, nieśmiałych, itp.) – wykorzystanie cyfrowych wersji bajek terapeutycznych np. M. Molickiej adresowanych do dzieci z konkretnymi potrzebami – przesłanie do ucznia linku do cyfrowej wersji lub treści bajki i poproszenie o wykonanie rysunku do tekstu (młodsze dzieci) lub napisanie listu do głównego bohatera (starsze dzieci)
 • Zaproponowanie uczniom z depresją samodzielne wykonanie i prowadzenie „Dziennika nastroju”
 • Praca z wykorzystaniem filmu, np.: Rodzina, nauka: „Wielki Mike”; Relacje: „Obdarowani”; Emocje: „W głowie się nie mieści”; Relacje z dorosłymi, rozwijanie pasji, uczciwa rywalizacja: „Wicher”; Szacunek, tolerancja, zrozumienie: „Cudowny chłopak”

Gdzie szukać materiałów?

Na przykład tutaj:

Joanna Ługowskadoradca metodyczny ds. psychologów szkolnych SCDiDN Siedlce

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.