czwartek, 30 lipiec 2020 10:19

Planowanie, organizowanie i dokumentowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi często stwarza nauczycielom wiele trudności. Czasami mają oni wątpliwości dotyczące interpretacji prawa oświatowego, jednak najwięcej dylematów stwarza im  przełożenie tych zapisów na praktykę szkolną. Poniżej przedstawię propozycję praktycznego rozwiązania do wybranych fragmentów zawartych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a mianowicie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 W § 6 ust. 9 i 10 Rozp. MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dn. 9.08.2017 z późn. zm. (Dziennik Ustaw z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578) mamy następujące stwierdzenia:

9. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.

10. Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa w ust. 4 i 9, uwzględniają w szczególności:

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy nauczyciela, o których mowa w §7 ust. 1-5;

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie - także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego - wspólnie z grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

            Analizując powyższe zapisy zawarte w Rozp. MEN  przedstawiam propozycję arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. W poniżej propozycji są punkty, które mogą nie dotyczyć danego ucznia, wtedy zaznaczamy, że nie dotyczy lub nie wymaga w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Propozycje, układ tabel może być różny, gdyż nie ma jednego wzoru zaproponowanego przez MEN. Ważne jest, by WOPF-u zawierało informacje zawarte w cytowanym rozporządzeniu.

Musimy pamiętać, iż Zespół co najmniej 2 razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Na tej podstawie, z uwzględnieniem oceny efektywności programu, ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET-u. Ważne jest, by program wynikał z WOPF-u i był z nią spójny.

Danuta Lebuda

doradca metodyczny

w zakresie edukacji wczesnoszkolnej


Pobierz załącznik:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.