Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

ZgłoszenieZASADY UCZESTNICTWA


 1. Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej pocztą, e-mailem lub złożonej osobiście w siedzibie SCDiDN.
 2. O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje w formie pisemnej na adres własny lub podany adres poczty elektronicznej.
 4. O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni prze rozpoczęciem zajęć.
 5. Rekrutacja uczestników zespołów samokształceniowych, konferencji, seminariów itp. odbywa się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Informacja podawana jest w comiesięcznych terminarzach konferencji i spotkań metodycznych oraz na stronie www.scdidn.siedlce.pl. Wymienione formy są bezpłatne.

REGULAMIN OPŁAT


 1. Opłaty związane z warsztatami, kursami doskonalącymi oraz kursami nadającymi uprawnienia (5-140 godz.):
  • Wpłata wyłącznie na konto bankowe SCDiDN w Siedlcach Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810 nie później niż trzy dni robocze po zakończeniu szkolenia.
  • W przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez szkołę/placówkę oświatową należy dostarczyć pismo od dyrektora z prośbą o wystawienie rachunku na adres szkoły/placówki oświatowej w ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia (druk do pobrania: www.scdidn.siedlce.pl)
 2. Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia:
  • kwota niższa –dotyczy nauczycieli miasta i gminy Siedlce, Starostwa Powiatowego
  • kwota wyższa –dotyczy pozostałych nauczycieli
  W przypadku niedokonania wpłat w ustalonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Dz. U. z 2014 r., poz.1858)Do dnia wpływu należności SCDiDN wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.