Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Oferta

Oferta 2019/2020 - pobierz nasza oferte 2019/2020 w postaci pliku pdf
Temat szkolenia
Ochrona prawna nauczyciela. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
Zasady i techniki autoprezentacji w pracy nauczyciela
Emisja i higiena głosu nauczyciela
Komunikacja i perswazja w języku nauczyciela
Jak motywować uczniów do efektywnej pracy na lekcjach?
Profilaktyka wypalenia zawodowego
Przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole
Integracja grupy wychowawczej
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
Praca z uczniem trudnym wychowawczo
Zachowanie dziecka w sytuacjach trudnych
Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Uczeń niepełnosprawny w szkole
Innowacyjne metody i formy pracy
Tańce integracyjne z różnych stron świata
Psychologiczna pomoc w kierunku wzmocnienia motywacji własnej nauczyciela
Strategie i metody doskonalące umiejętność czytania – rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów
Rozwijanie umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się
Praca z uczniami wybitnie zdolnymi
Metody i techniki ułatwiające uczenie się
Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym
Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym
Kształcenie modułowe – podniesienie jakości kształcenia zawodowego
Szkoła atrakcyjna dla dziecka, nauczyciela, rodzica
Zastosowanie piłek EDUBALL w praktyce szkolnej
Budowanie zespołu pracowników. Stosunki interpersonalne w szkole
Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje
Coaching w szkole. Jak pomóc uczniowi nazwać i zrealizować cel edukacyjny
Nauczyciel tutorem. Wspomaganie ucznia w określaniu i realizacji celów rozwojowych
Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej
Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci
Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę
Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole?
Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą
Organizacja pracy przedszkola i szkoły zgodnie z założeniami reformy programowej
Innowacje pedagogiczne w szkole – podstawy prawne, przykłady praktycznych rozwiązańia
Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych
Ochrona danych osobowych
Ewaluacja dydaktyczna skutecznym narzędziem w doskonaleniu jakości pracy szkoły
Planowanie pracy nauczyciela
Diagnozowanie potrzeb szkoły w kierunku jej rozwoju - planowanie wspomagania procesowego
Edukacyjna wartość dodana – jednym ze wskaźników pomiaru jakości pracy szkoły
Wewnątrzszkolny System Oceniania –konstruowanie i ewaluacja (zasady, rodzaje systemów)
Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielski system oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów
Ocenianie kształtujące w praktyce - wady i zalety
Analiza i interpretacja wyników nauczania
E-learning – nowoczesne narzędzie współczesnego nauczyciela
Otwarte zasoby edukacyjne i narzędzia informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
Kompetencje kluczowe nauczyciela placówki oświatowej XXI wieku
Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela
Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktyczno-wychowawcze
System doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole