Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyII Międzyszkolne Dyktando Siedleckich Szkół Podstawowych (oddziały gimnazjalne) w języku angielskim i niemieckimREGULAMIN

II MIĘDZYSZKOLNEGO DYKTANDA
SIEDLECKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

(oddziały gimnazjalne)
w języku angielskim i niemieckim


I.  WSTĘP
II Międzyszkolne Dyktando Siedleckich Szkół Podstawowych (oddziały gimnazjalne) w języku angielskim i niemieckim organizowane jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach oraz Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli      w Siedlcach pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Wojciecha Kudelskiego.

II.  CELE

 • Rozwijanie umiejętności językowych, a w szczególności podnoszenie poziomu kompetencji w zakresie pisowni w języku obcym.
 • Rozbudzanie zainteresowań językiem obcym.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 • Motywowanie do nauki języków obcych.
 • Nagradzanie wysiłków uczniów i przygotowujących ich nauczycieli.
 • Zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń związanych z udziałem w konkursach.
 • Integracja środowiska siedleckich szkół gimnazjalnych.


III. ORGANIZACJA DYKTANDA

 • Dyktando przeznaczone jest dla uczniów oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.
 • Dyktando składa się z dwóch części – język angielski i język niemiecki oraz z dwóch etapów:

- Etap szkolny – szkoła przystępująca do udziału w konkursie przeprowadza we własnym zakresie eliminacje wewnętrzne polegające na przeprowadzeniu dyktanda w j. angielskim i w j. niemieckim w zakresie 110-130 słów i przesyła organizatorom konkursu dane dwóch uczniów w zakresie każdego języka, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego.

- Etap finałowy – każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez dwóch uczniów w zakresie j. angielskiego i dwóch w zakresie j. niemieckiego, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych (w przypadku losowej nieobecności ucznia może go zastąpić kolejna osoba z etapu szkolnego).

IV. HARMONOGRAM
 • Szkoły biorące udział w Dyktandzie przeprowadzają etap szkolny i przesyłają drogą mailową na adres: sekretariat@sp1.siedlce.pl  do 28 marca 2018 r. kartę zgłoszenia  z danymi uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w eliminacjach finałowych. 
 • Etap finałowy dyktanda odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 (dyktanda w j. angielskim i w j. niemieckim odbędą się w tym samym czasie w dwóch oddzielnych salach) w Szkole Podstawowej nr 1 im KEN w Siedlcach przy ul. Konarskiego 5/7.
 • Uroczyste podsumowanie dyktanda, ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy ul. Krystyny Osińskiej 6.

V. ZASADY OGÓLNE
 • Uczestnicy eliminacji szkolnych piszą dyktando przygotowane przez nauczycieli szkól podstawowych, do którego uczęszczają.
 • Uczestnicy etapu finałowego piszą dyktando przygotowane przez organizatorów konkursu.
 • Tekst dyktanda zostanie czterokrotnie odczytany przez lektora/lektorów, który zaprezentuje tekst jeden raz powoli w całości, drugi raz z podziałem na zdania, trzeci raz z podziałem na akapity i czwarty raz w całości.
 • Tekst dyktanda będzie zawierał się w granicach 130 – 150 słów.
 • Dyktando będzie kodowane, prace zostaną rozkodowane po sprawdzeniu przez powołaną komisję konkursową.
 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych, ani porozumiewać się z innymi osobami.
 • Nie dopuszcza się pisania tekstu ołówkiem, nie wolno używać korektora, w przypadku poprawy, błędny wyraz należy przekreślić i zapisać poprawnie powyżej.
 • Nie wolno pisać drukowanymi literami.

VI. KRYTERIA OCENY
 • Prace będą oceniane pod kątem błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, wyrazów opuszczonych oraz zapisanych nieczytelnie.
 • Nieczytelny lub niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygnięty na niekorzyść piszącego.
 • Prace z najmniejszą liczbą błędów pozwolą piszącym na zajęcie trzech pierwszych miejsc w eliminacjach finałowych.

VII. NAGRODY
 • Wszyscy uczestnicy etapu finałowego i przygotowujący ich nauczyciele otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w etapie finałowym.
 • Uczniowie, którzy uzyskają najwyższe wyniki, otrzymają również nagrody rzeczowe.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Udział w dyktandzie jest dobrowolny, a przystąpienie do niego jest równoznaczne z przyjęciem w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
 • Każdy uczestnik konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku oraz danych zawartych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie w każdej formie i technice.
 • Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele, którzy zgłoszą uczniów do udziału  w dyktandzie.
 • Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach.
 • Siedzibą komisji organizacyjnej jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Stanisława Konarskiego 5/7 08-110 Siedlce.