Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs przyrodniczy BIORÓŻNORODNOŚCI NIE ZNIKAJ


Regulamin

konkurs przyrodniczy na prezentację multimedialną
 „Bioróżnorodności nie znikaj”

I.  Organizator konkursu:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25/794-33-70, e-mail.scdidn@scdidn.siedlce.pl

II. Cele konkursu:
•    Zapoznanie uczniów z formami ochrony przyrody.
•    Wyszukanie, opis obszarów oraz obiektów objętych ochroną na terenie powiatu Siedlce.
•    Inspirowanie i zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne.
•    Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
•    Kształtowanie umiejętności selekcji informacji i korzystania z różnorodnych źródeł.

III. Adresaci konkursu:
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną kierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Miasta i Gminy Siedlce.

IV. Sposób przeprowadzenia konkursu:
 • Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej. Temat pracy powinien zawierać opis obszarów, obiektów objętych ochroną na terenie powiatu Siedlec, który obejmuje następujące gminy: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn.
 • Prezentacja może zostać wykonana indywidualnie bądź w zespołach 2 – osobowych.
 • Praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie. Prezentacja powinna składać się maksymalnie z 20 slajdów. Slajd tytułowy powinien zawierać tytuł prezentacji oraz dane autora (imię i nazwisko) i dane szkoły.
 • Płytkę (CD) z prezentacją podpisaną imieniem nazwiskiem autora/autorów, nazwą szkoły –należy włożyć do papierowej koperty(dla CD/DVD). W kopercie należy umieścić również kartę zgłoszeniową do konkursu.
 • Prezentację należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 roku na następujący adres:
ZSP nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8, 08-110 Siedlce
Konkurs przyrodniczy na prezentację multimedialną:
„Bioróżnorodności nie znikaj” dla A. Sempruch

V. Kryteria oceny prac konkursowych:
Komisja oceniając pracę, będzie brała pod uwagę:
 • Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
 • Poprawność merytoryczną zamieszczonych w prezentacji informacji.
 • Poprawność ortograficzną, stylistyczną, językową i edycyjną.
 • Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
 • Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
 • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.

VI. Wyniki konkursu
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej SCDIDN www.scdidn.siedlce.pl 28 maja 2018.
 • Podsumowanie konkursu wręczenie nagród i dyplomów odbędzie 29 maja 2018 r.

VI. Nagrody:
 • Laureaci I – III miejsca otrzymują nagrody, przewidziane są również wyróżnienia. Każdy uczestnik i jego opiekun otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

VII. Postanowienia końcowe

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.