Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs SIEDLCE I OKOLICE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA

REGULAMIN

Konkursu geograficznego

SIEDLCE I OKOLICE
JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA

konkurs promujący region siedlecki - prezentacja multimedialnaI. Organizator
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6 08-110 Siedlce, tel. 25/794-33-70 e-mail. scdidn@scdidn.siedlce.pl

II. Cele konkursu:

 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez wykonywanie prac plastycznych,
 • kształtowanie poczucia dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku naszego narodu, poprzez poznanie i prezentacje rożnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu,
 • rozwijanie zdolności percepcji własnego otoczenia i miejsca rozumianego jak "mała ojczyzna”,
 • rozwijanie wśród uczniów ciekawości świata.

III. Warunki uczestnictwa:
  • Praca konkursowa powinna być wykonana w formie prezentacji multimedialnej. Temat pracy powinien zawierać opis obszarów i/lub obiektów decydujących o atrakcyjności turystycznej Siedlec i/lub okolic Siedlec położonych w promieniu 50 km od  miasta.
  • Prezentacja musi zostać wykonana indywidualnie
  • Praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Power Point (Pakiet programu Microsoft Office) i zapisana w formie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programie. Prezentacja powinna składać się max z 20 slajdów. Slajd tytułowy powinien zawierać tytuł prezentacji oraz dane autora (imię i nazwisko) i dane szkoły i dane opiekuna/ nauczyciela
  • Płytkę CD z prezentacją podpisaną imieniem i nazwiskiem autora/ autorów, nazwą szkoły- należy włożyć do papierowej koperty (CD/DVD) W kopercie należy umieścić również kartę zgłoszenia do konkursu
  • Prezentację należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2018 roku

IV. Kontakt:

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Martą Lipińską, nr kom.: 606286587 lub drogą mailowa: lipinskamarta@wp.pl

V. Termin i miejsce nadesłania prac:
Termin nadesłania prac do 18 maja 2018 r.
Adres:
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10
Konkurs geograficzny SIEDLCE I OKOLICE JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA
konkurs promujący region siedlecki
- dla Marty Lipińskiej”.

VI. W skład jury wchodzi: trzech nauczycieli geografii
Jury wybierze trzy prace w dwóch kategoriach:
 • uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej
 • uczniowie gimnazjum
 • uczniowie szkól ponadgimnazjalnych
Przewidziane są również wyróżnienia

VII. Wyniki
Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone 25 maja 2018 r. na stronie internetowej SCDIDN http://www.scdidn.siedlce.pl/ 

Podsumowanie konkursu wręczenie nagród i dyplomów odbędzie 29 maja 2018 r. 
w I Liceum Ogolnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach.

VIII. Nagrody
Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów oraz wyróznienia i podziękowania dla ich opiekunów.

IX. Uwagi dodatkowe:
 • W konkursie mogą brać udział maksymalnie trzy prace z jednej szkoły (w przypadku zespołu szkół  z każdego typu szkoły)
 • Ocenie podlegają: estetyka wykonania, pomysłowość, wkład pracy, oryginalność, stopień trudności.
 • Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
 • Prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane trakcie trwania innych imprez dotyczących problemów globalnych. Autorzy prac wyrażają zgodę na eksponowanie ich w czasie imprez kulturalnych SCDiDN.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

Zapraszamy do udziału
Organizatorzy