Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs plastyczny JA I MOJE MIASTO Z ZABYTKIEM W TLE dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

REGULAMIN
Konkursu plastycznego
JA I MOJE MIASTO – Z ZABYTKIEM W TLE
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ORGANIZATOR:
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

CELE KONKURSU:
 • Kultywowanie  i popularyzowanie piękna swojego miasta
 • Pogłębienie wiedzy o Siedlcach i zabytkach siedleckich
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności twórczej
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami i przegląd technik plastycznych

REGULAMIN:
 • Do konkursu mogą przystąpić  uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  (szkoły prowadzone: Miasto Siedlce, Starostwo Siedleckie, Gminę Siedlce)
 • Przyjmowane będą tylko prace wykonane indywidualnie.
 • Format prac: A3 (297x420)
 • Technika: collage (kolaż). Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem fotografii/ilustracji siedleckiego zabytku  wkomponowanego w tło wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską, w innych technikach prace nie będą przyjmowane.
 • Pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa,  imię i nazwisko opiekuna.
 • Komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)
 • Przewidziane są  nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych oraz pamiątkowe dyplomy dla autorów wyróżnionych prac
 • W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu  należy do Organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne  z uznaniem warunków niniejszego  regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

TERMIN:
 • Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 28 lutego 2018 roku do Organizatora  Konkursu  z dopiskiem na kopercie "Konkurs plastyczny Ja i moje miasto – z zabytkiem w tle"
 • Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz  otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się marzec/kwiecień 2018 roku   

ADRES:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce

KOORDYNATORZY KONKURSU:
 • Bożena Prachnio  tel. 511 253  616
 • Edyta Biernacka  tel. 663 757 333