Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs plastyczny "LETNIA PRZYGODA"

REGULAMIN
Konkursu plastycznego
 LETNIA PRZYGODA
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ORGANIZATOR:
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

CELE KONKURSU:
 • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu
 • Zainteresowanie pięknem  otaczającej przyrody
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami i przegląd technik malarskich

REGULAMIN:
 • Do konkursu mogą przystąpić  uczniowie szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  (szkoły prowadzone: Miasto Siedlce, Starostwo Siedleckie, Gminę Siedlce)
 • Przyjmowane będą tylko prace wykonane indywidualnie.
 • Format prac: A3 (297x420)
 • Technika: malarstwo (tempera, akryl, pastel, olej, akwarela oraz techniki malarskie mieszane) w innych technikach prace nie będą przyjmowane.
 • Pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa,  imię i nazwisko opiekuna.
 • Komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I – III,  IV – VI).
 • Przewidziane są  nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych oraz pamiątkowe dyplomy dla autorów wyróżnionych prac
 • W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu  należy do Organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne  z uznaniem warunków niniejszego  regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

TERMIN:
 • Prace należy dostarczyć do 28 września 2018 roku do Organizatora  Konkursu  z dopiskiem na kopercie "Konkurs plastyczny Letnia przygoda"
 • Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz  otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w 25 października 2018 roku o godz. 11.00 w SCDiDN w Siedlcach

ADRES:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Krystyny Osińskiej 6

08-110 Siedlce

KOORDYNATORZY KONKURSU:
 • Bożena Prachnio  tel. 511 253  616
 • Edyta Biernacka  tel. 663 757 333

Ochrona danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:
 3. inspektor.rodo@naticom.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie plastycznym LETNIA PRZYGODA, a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 5. 4) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą przez czas trwania konkursu plastycznego LETNIA PRZYGODA.
 6. 5) Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. 6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 8. 7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie plastycznym LETNIA PRZYGODA.
 9. 8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.