Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs plastyczny "LETNIA PRZYGODA"

REGULAMIN
Konkursu plastycznego
 LETNIA PRZYGODA
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ORGANIZATOR:
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

CELE KONKURSU:
 • Rozwijanie kreatywności, wrażliwości i wyobraźni plastycznej uczestników konkursu
 • Zainteresowanie pięknem  otaczającej przyrody
 • Rozwijanie zainteresowań artystycznych i wdrażanie do aktywności  twórczej
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami i przegląd technik malarskich

REGULAMIN:
 • Do konkursu mogą przystąpić  uczniowie szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  (szkoły prowadzone: Miasto Siedlce, Starostwo Siedleckie, Gminę Siedlce)
 • Przyjmowane będą tylko prace wykonane indywidualnie.
 • Format prac: A3 (297x420)
 • Technika: malarstwo (tempera, akryl, pastel, olej, akwarela oraz techniki malarskie mieszane) w innych technikach prace nie będą przyjmowane.
 • Pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym: imię i nazwisko autora, szkoła, klasa,  imię i nazwisko opiekuna.
 • Komisja konkursowa dokona oceny prac plastycznych w dwóch kategoriach wiekowych (klasy I – III,  IV – VII).
 • Przewidziane są  nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych oraz pamiątkowe dyplomy dla autorów wyróżnionych prac
 • W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu  należy do Organizatora.
 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne  z uznaniem warunków niniejszego  regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu przez Organizatora.

TERMIN:
 • Prace należy dostarczyć do 28 września 2017 roku do Organizatora  Konkursu  z dopiskiem na kopercie "Konkurs plastyczny Letnia przygoda"
 • Finał konkursu i uroczyste wręczenie nagród oraz  otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w październiku 2017 roku   

ADRES:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
ul. Krystyny Osińskiej 6

08-110 Siedlce

KOORDYNATORZY KONKURSU:
 • Bożena Prachnio  tel. 511 253  616
 • Edyta Biernacka  tel. 663 757 333