Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNY KONKURS "MISTRZ CZYTANIA"


REGULAMIN 


IV Międzyszkolnego Konkursu 
”Mistrz Czytania”


1.Organizator
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

2. Cele konkursu

·        popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów,

·        propagowanie idei pięknego czytania,

·        rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów,

·        doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem

·        sztuka interpretacji tekstu,


3. Warunki uczestnictwa

·        Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce.


Przewidziano 3 grupy wiekowe:
  • uczniowie szkół  podstawowych klas IV-VI, 
  • uczniowie szkół  podstawowych klas VII-VIII i uczniowie klasy trzeciej gimnazjum 
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, wytypowani przez nauczycieli w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.

·        Do każdej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić 1 - 2 uczniów do konkursu


4. Zasady i przebieg konkursu

·        Etap szkolny przeprowadzany jest przez nauczycieli bibliotekarzy.

·        Etap międzyszkolny ocenia jury powołane przez organizatora.


Przebieg konkursu:
Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie fragment prozy (czas prezentacji – do 2 minut), oraz wylosowany fragment tekstu przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad interpretacją – do 4 minut).

Jury  oceniać będzie:

·        technikę czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i tempo czytania),  

·        środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimika, ewentualny gest tzw. „intuicja artystyczna, postawa, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą).

·        piękne przeczytanie przygotowanego fragmentu tekstu: dykcja, intonacja, modulacja głosu, interpretacja

·        technikę czytania nieznanego tekstu


Komisja Konkursowa wybiera „Mistrza pięknego czytania” (po jednym z każdej grupy wiekowej).  Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Uczestnicy konkursu i opiekunowie otrzymają dyplomy. 

5. Terminarz

·        Do 09.11.2018 r. termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie

·        Do 15.11.2018 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie uczniów do konkursu

·        22.11.2018 r. /czwartek/ etap międzyszkolny

6. Kontakt
Danuta Tatarczak - doradca metodyczny ds bibliotek szkolnych
tel. kom. 698 769 852, e-mail: Tatarczak.Danuta@scdidn.siedlce.pl

 

7. Ochrona danych osobowych:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl

2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:inspektor.rodo@naticom.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „Mistrz Czytania” a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

4)    Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.

5)    Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie „Mistrz Czytania”

8)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.