Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyVII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych WIELKA BRYTANIA

REGULAMIN

VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

dla uczniów szkól podstawowych

Wielka Brytania


1. Organizator
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

2. Cele konkursu
 • Rozwijanie zainteresowania młodzieży kulturą i tradycjami Wielkiej Brytanii
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu geografii i historii
 • Poszerzanie wiedzy leksykalnej z języka angielskiego młodzieży

3. Warunki uczestnictwa
 • Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych Miasta Siedlce, wytypowani przez nauczycieli języka angielskiego w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.
 • Każda szkoła może zgłosić 2 uczniów do konkursu.

4. Zasady i przebieg konkursu

 • Etap szkolny przeprowadzany jest przez nauczycieli języka angielskiego na podstawie przygotowanych przez siebie testów
 • Etap międzyszkolny przeprowadza doradca metodyczny ds. języka angielskiego SCDiDN w Siedlcach na podstawie przygotowanego przez siebie testu. Arkusz konkursowy będzie składał się głównie z zadań zamkniętych.
 • Zakres merytoryczny zadań będzie wybiegał poza materiał szkolny. Uczestnicy etapu międzyszkolnego powinni poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii.

5. Terminarz
 • Do 08.05.2020 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie uczniów do konkursu
 • 28.05.2020 r. godz. 14.00 /czwartek/ zawody międzyszkolne, I LO im. B. Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach, sala nr 17.

6. Kontakt
Jolanta Król - doradca metodyczny ds. języka angielskiego SCDiDN w Siedlcach
tel. kom. 512-497-156, e-mail: Jolanta.Krol@scdidn.siedlce.pl

7. Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.plinspektor.rodo@naticom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w "VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych - WIELKA BRYTANIA", a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w "VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów szkół podstawowych - WIELKA BRYTANIA".
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.