Twoja sugestia




Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Konkursy



Konkurs geograficzny "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI"

REGULAMIN
KONKURSU GEOGRAFICZNEGO


NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI


Cele konkursu:
•    aktywizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dziedzinie geografii,
•    pogłębianie wiedzy geograficznej przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
•    doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,
•    kształcenie umiejętności matematycznych w nauczaniu geografii
•    Pogłębianie współpracy między nauczycielami geografii.

Organizator:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, tel. 25/794-33-70, e-mail sdcidn@scdidn.siedlce.pl

Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Siedlce.

Wymagania konkursowe:

Zagadnienia ujęte w podstawie programowej z geografii dla szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym i rozszerzonym zawierające treści matematyczne a w szczególności: rachuba czasu na kuli ziemskiej, czas strefowy, miejscowy, wysokość Słońca nad horyzontem w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,  obliczenia z wykorzystaniem mapy, wysokości względne i bezwzględne, szerokość geograficzna a wysokość Słońca i Gwiazdy Polarnej, azymut, długość i szerokość geograficzna, skala mapy, obliczenia geologiczne, spadek terenu, profil terenu, interpolacja, obliczenia meteorologiczne i klimatyczne, obliczenia z zakresu hydrologii, obliczenia w geografii ludności i osadnictwa, przemysłu, rolnictwa, transportu, usług, współpracy międzynarodowej,

Literatura:

Podręczniki geografii do szkoły ponadgimnazjalnej , zbiory zadań,  multimedialne opracowania dołączone do podręczników obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych, zeszyty ćwiczeń do szkoły ponadgimnazjalnej.

Organizacja konkursu:
 1. Konkurs jest dwuetapowy, obejmuje etap szkolny i międzyszkolny.
 2. Etap szkolny odbędzie się 1 marca 2018 r.
 3. Zgłoszenia do konkursu, uwzględniające liczbę uczniów należy składać do 15 lutego 2018 r.
 4. Uczniowie przystępujący do konkursu na  etapie międzyszkolnym obowiązani są okazać się legitymacją szkolną.
 5. Etap szkolny prowadzony jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, a etap międzyszkolny prowadzony jest przez komisję powołaną przez organizatora.
 6. Zadania na etap szkolny opracują nauczyciele uczący w szkołach ponadgimnazjalnych, natomiast zadania w zakresie etapu międzyszkolnego przygotuje organizator.
 7. Czas rozwiązywania zadań konkursowych na etapie szkolnym wynosi 45 min, a na etapie międzyszkolnym wynosi 60 minut.
 8. Szkolna komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia prac etapu pierwszego i sporządza protokół. Protokół z przebiegu etapu szkolnego wraz z załączonymi pracami trzech uczniów wytypowanych do udziału w konkursie międzyszkolnym (w przypadku zespołu szkół – trzech uczniów z każdego typu szkoły) przekazywany jest do SCDiDN w Siedlcach w terminie do 8 marca 2018 r.
 9. Za przeprowadzenie międzyszkolnego etapu konkursu odpowiada organizator. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac dokonuje ostatecznej klasyfikacji.
 10. Finałowy etap konkursu "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI" odbędzie się w 5 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala 17.
 11. Laureatami konkursu są trzej uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów. Wyniki etapu międzyszkolnego zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.scdidn.siedlce.pl
 12. Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe zostaną wręczone 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10,
 13. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.