Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs geograficzny "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI"

REGULAMIN
KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI

Cele konkursu:

-     aktywizacja uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych w dziedzinie geografii,
-     pogłębianie wiedzy geograficznej przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
-     doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,
-     kształcenie umiejętności matematycznych w nauczaniu geografii
-     pogłębianie współpracy między nauczycielami geografii.
 

Organizator:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6, tel./794-33-70, e-mail sdcidn@scdidn.siedlce.pl
 

Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół ponadpodstawowych miasta Siedlce
 

Wymagania konkursowe:

Zagadnienia ujęte w podstawie programowej z geografii dla szkoły ponadpodstawowej (w zakresie podstawowym i rozszerzonym) zawierające treści matematyczne a w szczególności: rachuba czasu na kuli ziemskiej, czas strefowy, miejscowy, wysokość Słońca nad horyzontem w pierwszych dniach astronomicznych pór roku,  obliczenia z wykorzystaniem mapy, wysokości względne i bezwzględne, szerokość geograficzna a wysokość Słońca i Gwiazdy Polarnej, azymut, długość i szerokość geograficzna, skala mapy, obliczenia geologiczne, spadek terenu, profil terenu, interpolacja, obliczenia meteorologiczne i klimatyczne, obliczenia z zakresu hydrologii, obliczenia w geografii ludności i osadnictwa, przemysłu, rolnictwa, transportu, usług, współpracy międzynarodowej,
 

Literatura:

Podręczniki geografii do szkoły ponadpodstawowej, zbiory zadań, multimedialne opracowania dołączone do podręczników obowiązujących w szkołach ponadpodstawowych, zeszyty ćwiczeń do szkoły  ponadpodstawowej, arkusze egzaminacyjne.
 

Organizacja konkursu:

KONKURS JEST DWUETAPOWY, OBEJMUJE ETAP SZKOLNY I MIĘDZYSZKOLNY.
1.    Etap szkolny odbędzie się 20 marca 2020 r.
2.    Zgłoszenia do konkursu, uwzględniające liczbę uczniów należy składać do 7 lutego 2020 r.
3.    Uczniowie przystępujący do konkursu na  etapie międzyszkolnym obowiązani są okazać się legitymacją szkolną.
4.    Etap szkolny prowadzony jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, a etap międzyszkolny prowadzony jest przez komisję powołaną przez organizatora.
5.    Zadania na etap szkolny opracują nauczyciele uczący w szkołach ponadpodstawowych, natomiast zadania w zakresie etapu międzyszkolnego przygotuje organizator.
6.    Czas rozwiązywania zadań konkursowych na etapie szkolnym wynosi 45 min, a na etapie międzyszkolnym wynosi 60 minut.
7.    Szkolna komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia prac etapu pierwszego i sporządza protokół. Protokół z przebiegu etapu szkolnego wraz z załączonymi pracami trzech uczniów wytypowanych do udziału w konkursie międzyszkolnym przekazywany jest do SCDiDN w Siedlcach w terminie do 27 marca 2020 r.
8.    Za przeprowadzenie międzyszkolnego etapu konkursu odpowiada organizator. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac dokonuje ostatecznej klasyfikacji.
9.    Finałowy etap konkursu "NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI" odbędzie się 2 kwietnia 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Siedlcach, ul. Floriańska 10, sala 17
10. Laureatami konkursu są trzej uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów. Wyniki etapu międzyszkolnego zamieszczone są na stronie internetowej sdcidn@scdidn.siedlce.pl w terminie do 8 kwietnia 2020 r.
11. Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe zostaną wręczone na uroczystym podsumowaniu konkursu
12. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Ochrona danych osobowych:
  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:inspektor.rodo@naticom.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI” a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
  4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie „NIE MA GEOGRAFII BEZ MATEMATYKI”
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.