Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkursu fotograficzny "ZASOBY WODNE WOKÓŁ NAS"

REGULAMIN
Konkursu Fotograficznego

ZASOBY WODNE WOKÓŁ NASI. Organizator
Samorządowe Centrum Doradztwa i Dokształcania Nauczycieli w Siedlcach

II. Adresaci konkursu:
Młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych Miasta Siedlce.

III. Cele konkursu:
 1. Podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu hydrologii, ekologii i ochrony środowiska, w tym zwrócenie uwagi na zmniejszanie się zasobów wody i konieczność ich oszczędzania i ochrony,
 2. Zachęcenie młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do poznania różnorodności zasobów wodnych w najbliższym otoczeniu,
 3. Kształtowanie umiejętności obserwacji i badań terenowych,
 4. Utrwalanie na fotografiach bogactwa przyrodniczego regionu.

IV. Zasady ogólne
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu,. Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane ani wykorzystywane w innych konkursach.
 3. Zdjęcia nie mogą być zrobione wcześniej niż w dniu rozpoczęcia konkursu.
 4. Na konkurs każdy z uczestników może przysłać maksymalnie  3 fotografie, zgodne z tematem konkursu. 
 5. Fotografie konkursowe powinny być dostarczone w formie wywołanego na papierze fotograficznym zdjęcia formatu min. 15x21 - max. 20x30 oraz zapisu w formie CD.
 6. Zdjęcia wraz z płytą CD należy umieścić w zaklejonej, usztywnionej kopercie (wszystkie fotografie danego uczestnika w jednej kopercie). 
 7. Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane: (tytuł zdjęcia z uwzględnieniem miejsca, w którym zostało zrobione,datę wykonania zdjęcia; imię i nazwisko autora , wiek, klasę; dane adresowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem, którego uczeń przygotował pracę; oświadczenie, że posiada się prawa autorskie do przesłanych prac oraz zgodę na publikację zdjęć)       
 8. Prace należy nadsyłać do dnia 20 maja 2016 roku, na adres: I Liceum im. B. Prusa, ul. Floriańska 10 08-110 Siedlce z dopiskiem Konkurs fotograficzny "ZASOBY WODNE WOKÓŁ NAS” – dla Marty Lipińskiej.
 9. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć do celów związanych z promocją tematyki meteorologicznej.
 10. Jury zostanie powołane przez Organizatora. Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze trzy najlepsze prace konkursowe w trzech kategoriach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 11. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów oraz podziękowania dla ich opiekunów
 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  1 czerwca 2016 roku na stronie http://www.scdidn.siedlce.pl/
 13. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów 6 czerwca 2016 roku
 14. Prace, które nie spełniają zasad uczestnictwa (miedzy innymi bez podpisu i/ lub bez tytułu) nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych prac.
 15. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.