Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs fizyczny "OD ENERGII DO MATERII"


REGULAMIN
KONKURSU FIZYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
OD ENERGII DO MATERIICele konkursu:
 • rozbudzenie wśród uczniów gimnazjów zainteresowania fizyką,
 • pogłębianie wiedzy z dziedziny fizyki przez uczniów gimnazjów,
 • doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,
 • promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.

Organizator:
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, tel. 25/794-33-70, e-mail sdcidn@scdidn.siedlce.pl

Adresaci konkursu:
 • Uczniowie gimnazjów z  miasta Siedlce i powiatu siedleckiego

Wymagania konkursowe:

Zagadnienia ujęte w podstawie programowej z fizyki dla gimnazjum, etap szkolny – treści nauczania –wymagania szczegółowe:  
 1. Ruch prostoliniowy i siły,
 2. Energia,
 3. Właściwości materii,
 4. Elektryczność,
 5. Ruch drgający i fale,
 6. Wymagania przekrojowe,
 7. Wymagania doświadczalne;
etap międzyszkolny obejmuje wszystkie treści zawarte w podstawie programowej z fizyki dla gimnazjum.

Literatura:
 • Podręczniki fizyki do gimnazjum, zbiory zadań, słowniki fizyczne, multimedialne opracowania z fizyki dla gimnazjum.

Organizacja konkursu:
 1. Konkurs jest dwuetapowy, obejmuje etap szkolny i międzyszkolny.
 2. Etap szkolny odbędzie się  28 listopada 2017 r. o godz. 8.00
 3. Finał odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30
 4. Zgłoszenia do konkursu, uwzględniające liczbę uczniów należy składać do 29 października 2017 r.
 5. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać się legitymacją szkolną.
 6. Etap szkolny prowadzony jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, a etap międzyszkolny prowadzony jest przez komisję powołaną przez organizatora.
 7. Zadania na poszczególne etapy opracowuje organizator.
 8. Czas rozwiązywania zadań konkursowych na etapie szkolnym wynosi 45 min, a na etapie międzyszkolnym wynosi 60 minut.
 9. Szkolna komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia prac etapu pierwszego i sporządza protokół. Do etapu międzyszkolnego są zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 50% punktów +1 punkt. Protokół z przebiegu etapu szkolnego wraz z załączonymi pracami zwycięzców przekazywany jest do SCDiDN w terminie do 15 grudnia  2017 r.
 10. Za przeprowadzenie międzyszkolnego etapu konkursu odpowiada organizator. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac dokonuje ostatecznej klasyfikacji.
 11. Międzyszkolny etap konkursu   odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30 (miejsce konkursu zostanie ustalone w późniejszym terminie)
 12. Laureatami konkursu zostają trzej uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów. Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe.
 13. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w terminie i miejscu ustalanym przez organizatora.
 14. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.