Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs fizyczny "OD ENERGII DO MATERII"

REGULAMIN
KONKURSU FIZYCZNEGO 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
OD ENERGII DO MATERIICele konkursu:

·         rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania fizyką,

·         pogłębianie wiedzy z dziedziny fizyki przez uczniów szkół podstawowych,

·         doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,

·         promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.

Organizator:

·         Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, tel. 25/794-33-70, e-mail sdcidn@scdidn.siedlce.pl

Adresaci konkursu:

·         Uczniowie szkół podstawowych z  miasta Siedlce i powiatu siedleckiego

·         Wymagania konkursowe:
Zagadnienia ujęte w podstawie programowej z fizyki dla szkoły podstawowej, etap szkolny –
kinematyka, dynamika , budowa materii, praca, moc, energia, zjawiska cieplne, elektrostatyka 

etap międzyszkolny obejmuje wszystkie treści zawarte w podstawie programowej z fizyki dla szkoły podstawowej.

Literatura:

·         Podręczniki fizyki do szkoły podstawowej, zbiory zadań, słowniki fizyczne, multimedialne opracowania z fizyki dla szkoły podstawowej.

·         Organizacja konkursu:

1.    Konkurs jest dwuetapowy, obejmuje etap szkolny i międzyszkolny.

2.      Etap szkolny odbędzie się  10 grudnia 2018 r. o godz. 9.00

3.      Finał odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00

4.      Zgłoszenia do konkursu, uwzględniające liczbę uczniów należy składać do 30  października 2018 r.

5.    Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać się legitymacją szkolną.

6.    Etap szkolny prowadzony jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, a etap międzyszkolny prowadzony jest przez komisję powołaną przez organizatora.

7.    Zadania na poszczególne etapy opracowuje organizator.

8.    Czas rozwiązywania zadań konkursowych na etapie szkolnym wynosi 45 min, a na etapie międzyszkolnym wynosi 60 minut.

9.    Szkolna komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia prac etapu pierwszego i sporządza protokół. Do etapu międzyszkolnego są zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 50% punktów +1 punkt. Protokół z przebiegu etapu szkolnego wraz z załączonymi pracami zwycięzców przekazywany jest do SCDiDN w terminie do 20. grudnia  2018 r.

10.  Za przeprowadzenie międzyszkolnego etapu konkursu odpowiada organizator. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac dokonuje ostatecznej klasyfikacji.

11.  Międzyszkolny etap konkursu   odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 (miejsce konkursu zostanie ustalone w późniejszym terminie)

12.  Laureatami konkursu zostają trzej uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów. Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe.

13.  Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbywa się w terminie i miejscu ustalanym przez organizatora.

14.  Kwestie sporne rozstrzyga organizator.