Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs fotograficzny PODLASIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA

Regulamin
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Podlasie w obiektywie ekologa

Organizator konkursu:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25/794-33-70, e-mail.scdidn@scdidn.siedlce.p

Adresaci konkursu:

Uczniowie wszystkich typów szkół Miasta Siedlce i Gminy Siedlce

Cele konkursu:

  1. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.
  2. Zachęcenie młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do poznania różnych form ochrony przyrody Podlasia.
  3. Ukazanie walorów podlaskiej fauny i flory.
  4. Utrwalanie na fotografiach bogactwa przyrodniczego regionu.

ZASADY OGÓLNE

1. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
  • Formy ochrony przyrody na Podlasiu (kategoria może obejmować parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów znajdujące się na Podlasiu).
  • Przyroda i natura na Podlasiu

Zdjęcia muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu. Historyczne Podlasie obejmuje centralną i południową część woj. podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiego oraz wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane ani wykorzystywane w innych konkursach.

2. Na konkurs każdy z uczestników może przysłać do 2 fotografii z dowolnie wybranej kategorii.

3. Fotografie konkursowe powinny być dostarczone w formie wywołanego na papierze fotograficznym zdjęcia formatu min.15x21 - max. 20x30.

4. Zdjęcie należy umieścić w zaklejonej, usztywnionej kopercie. Do koperty ze zdjęciami należy dołączyć kartę zgłoszeniową konkursu fotograficznego oraz oświadczenie.

5. Prace należy nadsyłać do dnia 30 maja 2018 roku, na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika
ul O.Langego 8, 08-110 Siedlce

„Konkurs fotograficzny Podlasie w obiektywie ekologa – dla Agnieszki Sempruch”.

6. Jury zostanie powołane przez Organizatora. Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze trzy najlepsze prace konkursowe w danej kategorii i w danych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

7. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu oraz podziękowania dla ich opiekunów.


8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 11 czerwca 2018 r. na stronie na stronie internetowej SCDIDN www.scdidn.siedlce.pl


9.  Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 14 czerwca 2018 roku.


10.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych prac.


11.Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.