Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyIX DYKTANDO SIEDLECKIE

Prawdziwie wielki jest ten,
który chce się czegoś nauczyć

Św. Jan Paweł II

DZIEWIĄTE DYKTANDO SIEDLECKIE
Siedlce, 1 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN
DYKTANDA SIEDLECKIEGO

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

I. CELE KONKURSU
 • Upowszechnianie kultury języka;
 • Kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;
 • Doskonalenie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych;
 • Rozwijanie umiejętności ortograficznej samokontroli;
 • Propagowanie nawyków zdrowej rywalizacji;
 • Popularyzacja idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1.     Udział w konkursie może wziąć po 3 uczniów z klas I-III, 3 z klas IV – VI oraz 3 z klas VII-VIII z każdej szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimazjalnych z terenu m. Siedlce, wyłonionych w trakcie eliminacji szkolnych, studenci, pracownicy naukowi UPH oraz  rodzice uczniów z każdej szkoły, biorącej udział w konkursie. (Rodzice, którzy nie są nauczycielami języka polskiego).

2.     Termin zgłaszania uczestników konkursu upływa 20 marca 2019 r. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla szkół podstawowych należy kierować na adres e-mail  sekretariat@czworka.siedlce.pl lub złożyć osobiście  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach ul. 10 Lutego 18. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla klas gimnazjalnych należy kierować na adres e-mail pg2sekretariat@wp.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach, ul. Szkolna 2. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla szkół ponadgimnazjalnych należy kierować  na adres e-mail lo2siedlce@wp.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. B. Prusa 12. Rodzice uczniów poszczególnych szkół składają zgłoszenia w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.

3.     Konkurs dla uczestników poszczególnych etapów edukacji odbędzie się 1 kwietnia 2019 r.

 • 9.00  - dla uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej nr 4,
 • 10.30 - dla uczniów klas IV-VI w Szkole Podstawowej nr 4,
 • 12.00 - dla uczniów klas VII-VIII w Szkole Podstawowej nr 4,
 • 12.00 - dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2,
 • 12.00 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Królowej Jadwigi,
 • 13.00 - dla studentów i pracowników UPH
 • 16.00 - dla rodziców uczniów w Szkole Podstawowej nr 4.

 4.     Sprawdzenia prac dokona komisja konkursowa w ciągu jednego tygodnia od daty napisania dyktanda. Wyniki pojawią się na stronie internetowej organizatora oraz zostaną przesłane pocztą e-mail do szkół.

5.     Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 8 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.

6.     Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.

7.     Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, słowniki elektroniczne, itp.).

8.     Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.

9.     Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

10.  Jeśli będzie kilka prac z tą samą liczbą błędów, co uniemożliwiałoby wyłonienie zwycięzców, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Finaliści pierwszej części wezmą wówczas udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni laureatów konkursu.

11.  Do oceny dyktanda dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, pracowników naukowych i rodziców uczniów zostaną przyjęte następujące kryteria:

 • Błędy pierwszego stopnia –   h–ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
 • Błędy drugiego stopnia –  łączna i rozdzielna pisownia  wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na –i, -ii, -ji. (dwa błędy drugiego stopnia należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia)
 • Błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).

12.  Do oceny dyktanda dla uczniów klas I – III szkół podstawowych zostaną przyjęte następujące kryteria:

 • Błędy pierwszego stopnia –   h–ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera.
 •  Błędy drugiego stopnia pisownia -  „nie” z różnymi częściami mowy (dwa błędy drugiego stopnia należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).
 • Błędy trzeciego stopnia – błędy interpunkcyjne,  literówki (trzy błędy należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).

13.  Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisze pracę bezbłędnie lub popełni najmniejszą ilość błędów.

14.  Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Mistrza Ortografii, a osoby, które zajmą II i III miejsce – tytuł Wicemistrza Ortografii.

15.  Reprezentacja szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i szkoły ponadgimanzjalnej, która najlepiej napisze dyktando, otrzyma dyplom Szkoły Mistrzów Ortografii.

16.  Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

17.  Laureaci I miejsca otrzymają statuetki, nagrody, dyplomy.

18.  Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie  do 9 kwietnia 2019 r. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.

19.  Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. prof. Edwarda Polańskiego.

20.  Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

21.  Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

22.

Objęcie patronatem niniejszego dyktanda przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.