Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyVII DYKTANDO SIEDLECKIE

Prawdziwie wielki jest ten,
który chce się czegoś nauczyć

 Św. Jan Paweł II
SIÓDME DYKTANDO SIEDLECKIE
3 kwietnia  2017


REGULAMIN DYKTANDA SIEDLECKIEGO
                      

ORGANIZATORZY KONKURSU:
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza
 • w Siedlcach
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi    im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
                                     
1. CELE KONKURSU

 • Upowszechnianie kultury języka;
 • kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych;
 • doskonalenie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania      ze słowników ortograficznych;
 • rozwijanie umiejętności ortograficznej samokontroli;
 • propagowanie nawyków zdrowej rywalizacji;
 • popularyzacja idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień  uczniów.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w konkursie może wziąć po 3 uczniów z klas I-III oraz 3 z klas IV – VI  z każdej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimazjalnej z terenu m. Siedlce, wyłonionych w trakcie eliminacji szkolnych, studenci oraz  rodzice  uczniów z każdej szkoły, biorącej udział w konkursie. (Rodzice, którzy nie są nauczycielami języka polskiego).
 2. Termin zgłaszania uczestników konkursu upływa 24 marca 2017 r. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla szkół podstawowych należy kierować na adres e-mail sp4siedlce1@wp.pl lub złożyć osobiście  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla szkół gimnazjalnych należy kierować na adres e-mail pg2sekretariat@wp.pl lub złożyć osobiście  w sekretariacie  Publicznego Gimnazjum nr 2 w Siedlcach, ul. Szkolna 2. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla szkół ponadgimnazjalnych należy kierować  na adres e-mail lo2siedlce@wp.pl  lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. B. Prusa 12. Rodzice uczniów poszczególnych szkół składają zgłoszenia w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.
 3. Konkurs dla uczestników poszczególnych etapów edukacji odbędzie się 3 kwietnia  2017 r. o godz. 12.00 w szkołach wymienionych w punkcie 2, dla uczniów klas I – III o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4, dla rodziców 3 kwietnia 2017 r. o godz.16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach, dla studentów, pracowników naukowych, absolwentów uczelni 3 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w sali Senatu UPH.
 4. Sprawdzenia prac dokona komisja konkursowa w ciągu jednego tygodnia od daty napisania dyktanda. Wyniki pojawią się na stronie internetowej organizatora oraz zostaną przesłane pocztą e-mail do szkół.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w  Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach.
 6. Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 7. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, słowniki elektroniczne, itp.).
 8. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 9. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
 10. Jeśli będzie kilka prac z tą samą liczbą błędów, co uniemożliwiałoby wyłonienie zwycięzców, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Finaliści pierwszej części wezmą wówczas udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni laureatów konkursu.
 11. Do oceny dyktanda dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów i rodziców uczniów zostaną przyjęte następujące kryteria: Błędy pierwszego stopnia –   h–ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy; Błędy drugiego stopnia –  łączna i rozdzielna pisownia  wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na –i, -ii, -ji. (dwa błędy drugiego stopnia należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia); Błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).
 12. Do oceny dyktanda dla uczniów klas I – III szkół podstawowych zostaną przyjęte następujące kryteria: Błędy pierwszego stopnia –   h–ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera; Błędy drugiego stopnia pisownia - „nie” z różnymi częściami mowy (dwa błędy drugiego stopnia należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia); Błędy trzeciego stopnia – błędy interpunkcyjne,  literówki (trzy błędy należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).
 13. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisze pracę bezbłędnie lub popełni najmniejszą ilość błędów
 14. Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Mistrza Ortografii, a  osoby, które zajmą II i III miejsce – tytuł Wicemistrza Ortografii.
 15.  Reprezentacja szkoły – podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimanzjalnej, która najlepiej napisze dyktando, otrzyma dyplom Szkoły Mistrzów Ortografii.
 16. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.
 17. Laureaci I miejsca otrzymają statuetki, nagrody, dyplomy.
 18. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie do 12 kwietnia 2017 r. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.
 19. Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. prof. Edwarda Polańskiego.
 20. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
 21. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.