Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyVIII DYKTANDO SIEDLECKIE

Prawdziwie wielki jest ten,
który chce się czegoś nauczyć

 Św. Jan Paweł II
ÓSME DYKTANDO SIEDLECKIE
12 kwietnia 2018 r.


REGULAMIN DYKTANDA SIEDLECKIEGO
                       
 

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
 • II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach


1. CELE KONKURSU

 1. Upowszechnianie kultury języka
 2. kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych
 3. doskonalenie umiejętności świadomego, samodzielnego korzystania ze słowników ortograficznych;
 4.  rozwijanie umiejętności ortograficznej samokontroli
 5. propagowanie nawyków zdrowej rywalizacji
 6. popularyzacja idei konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów.


2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w konkursie może wziąć udział: po 3 uczniów z klas I-III, i klas IV–VII z każdej szkoły podstawowej, dawnych szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimazjalnych z terenu m. Siedlce. Uczniowie powinni być wyłonieni w eliminacji szkolnych. Kryterium liczbowe nie dotyczy: studentów, pracowników naukowych oraz  rodziców  uczniów, przy czym dorośli uczestnicy dyktanda nie mogą być polonistami.
 2. Termin zgłaszania uczestników konkursu upływa 5 kwietnia 2018 r. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla szkół podstawowych należy kierować na adres e-mail: sekretariat@czworka.siedlce.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach, ul. 10 Lutego 18. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla klas gimnazjalnych należy kierować na adres e-mail pg2sekretariat@wp.pl. Zgłoszenia uczestników dyktanda dla szkół ponadgimnazjalnych należy kierować na adres e-mail: sekretariat@krolowka.siedlce.pl Rodzice uczniów poszczególnych szkół składają zgłoszenia w szkole, do której uczęszczają ich dzieci.
 3. Konkurs dla uczestników poszczególnych etapów edukacji odbędzie się 12 kwietnia  2018 r. według następującego porządku: dla uczniów klas I–III o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 4, dla uczniów klas IV–VII o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej nr 4, dla uczniów klas gimnazjalnych o godz. 12 w Szkole Podstawowej nr 2 (dawne PG) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o godz. 10.00 w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, dla rodziców uczniów szkół siedleckich o godz.16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach, dla studentów, pracowników naukowych, absolwentów uczelni 12 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w sali Senatu UPH.
 4. Sprawdzenia prac dokona komisja konkursowa do 17 kwietnia 2018r. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora oraz zostaną przesłane pocztą e-mail do szkół.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 19 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 w  Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.
 6. Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.
 7. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z jakichkolwiek urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, słowniki elektroniczne, itp.).
 8. Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 9. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść poprzez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Nie wolno używać korektorów.
 10. Jeśli będzie kilka prac z tą samą liczbą błędów, co uniemożliwiałoby wyłonienie zwycięzców, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Finaliści pierwszej części wezmą wówczas udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni laureatów konkursu.
 11. Do oceny dyktanda dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, studentów, pracowników naukowych i rodziców uczniów zostaną przyjęte następujące kryteria:
 • Błędy pierwszego stopnia – h–ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
 • Błędy drugiego stopnia –  łączna i rozdzielna pisownia  wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C., Msc., na –i, -ii, -ji. (dwa błędy drugiego stopnia należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).
 • Błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).

12.  Do oceny dyktanda dla uczniów klas I – III szkół podstawowych zostaną przyjęte następujące kryteria:

 • Błędy pierwszego stopnia: h-ch, rz–ż, ó–u, mała i wielka litera.
 • Błędy drugiego stopnia pisownia - „nie” z różnymi częściami mowy (dwa błędy drugiego stopnia należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).
 • Błędy trzeciego stopnia – błędy interpunkcyjne, literówki (trzy błędy należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).


13. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która napisze pracę bezbłędnie lub popełni najmniejszą ilość błędów.

14.  Zwycięzca konkursu otrzyma tytuł Mistrza Ortografii, a osoby, które zajmą II i III miejsce – tytuł Wicemistrza Ortografii.

15.  Reprezentacja szkoły – podstawowej, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej, która najlepiej napisze dyktando, otrzyma dyplom Szkoły Mistrzów Ortografii.

16.   Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i upominki.

17.    Laureaci I miejsca otrzymają statuetki, nagrody, dyplomy.

18.  Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie do 17 kwietnia 2018 r. Po tym terminie prace zostaną zniszczone.

19. Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. prof. Edwarda Polańskiego.

20.  Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

21.  Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.