Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTWA


REGULAMIN
XVII MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ


 CELE MIĘDZYSZKOLNEJ LIGI PRZEDMIOTOWEJ
 1. wspieranie szkolnej kariery ucznia,
 2. wyłonienie najlepszych uczniów,
 3. motywowanie do nauki,
 4. rozbudzanie zainteresowań,
 5. zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach,
 6. integracja środowiska szkół podstawowych.

ZASADY OGÓLNE

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów publicznych szkół podstawowych Miasta Siedlce
 2. Udział w konkursie jest dobrowolny

 

PRZEDMIOTY OBJĘTE KONKURSEM:

I etap edukacyjny:

-         edukacja wczesnoszkolna

 

II etap edukacyjny:

 • język polski (kl. VIII)
 •  język angielski (kl. VIII)
 • historia (kl. VIII)
 • muzyka (kl. VII)
 • plastyka (kl. VII)
 • matematyka (kl. VIII)
 • fizyka (kl. VIII)
 • chemia (kl. VIII)
 • geografia (kl. VIII)
 • przyroda (kl. VI)
 • biologia (kl. VIII)
 • technika (kl. VI)
 •  informatyka (kl. VIII) ) – szkoła typuje 2 laureatów do udziału w II etapie
 • religia (kl. VIII)
 • wychowanie fizyczne (kl. VIII) – uwaga nowa formuła konkursu

 

Konkurs przewiduje eliminacje I stopnia (szkolne) i eliminacje II stopnia (międzyszkolne - finał).

 

ZASADY ELIMINACJI I STOPNIA (SZKOLNYCH)

 1. Za przeprowadzenie eliminacji I stopnia odpowiada szkoła.
 2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują testy konkursowe.
 3. Szkolne komisje przeprowadzają konkurs w ustalonym przez siebie terminie
 4. Każda szkoła typuje 3 laureatów z zakresu każdego lub wybranego do konkursu przedmiotu, wyjątkiem jest konkurs z informatyki, gdzie szkoła typuje 2 laureatów.
 5. Szkolna komisja decyduje o udziale laureatów w eliminacjach II stopnia (nie będzie dodatkowej weryfikacji).
 6. Protokół z przeprowadzenia eliminacji I stopnia wraz z pracami laureatów, oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, punktacją i oceną zadań należy przesłać na do dnia 25 marca 2019 r. adres:


Samorządowego Centrum Doradztwa

i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

ul. Krystyny Osińskiej 6

08-110 Siedlce

ZASADY ELIMINACJI II STOPNIA

 1. W eliminacjach II stopnia uczestniczą laureaci eliminacji I stopnia (po 3 osoby ze szkoły reprezentujące dany przedmiot, 2 osoby w przypadku konkursu z informatyki).
 2. Konkursy z każdego przedmiotu odbywają się w różnych terminach.
 3. Za opracowanie testów konkursowych odpowiada Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 4. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.
 5. Uroczyste podsumowanie Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej odbędzie się z udziałem laureatów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców.

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Zasady przyznawania nagród:

 1. W konkursie z każdego przedmiotu nagradzani są trzej uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 2. W przypadku miejsc ex equo nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 3. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.

 

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Zasady przyznawania pucharu:

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca przez ucznia, szkoła w konkursie z każdego przedmiotu otrzymuje 3 punkty, za miejsce drugiego 2 punkty, za miejsce trzecie 1 punkt.
 2. Szkoła, która zgromadzi największą liczbę punktów otrzymuje Puchar Prezydenta Miasta Siedlce.
 3. Miejsca drugie i trzecie nie są nagradzane.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie "Międzyszkolna Liga Przedmiotowa", a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie "Międzyszkolna Liga Przedmiotowa".
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁUSamorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

ETAP MIEJSKI-TERMINY
MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA


Przedmiot

Data

Godz.

Miejsce

Osoba Odpowiedzialna

Chemia

28.03.2019 r.

9.00

SP Nr 9 Siedlce

ul. Graniczna 1

Grażyna Barcińska

Fizyka

29.03.2019 r.

9.00

SP Nr 9 Siedlce

ul. Graniczna 1

Grażyna Barcińska

Wychowanie Fizyczne

03.04.2019 r.

9.00

SP Nr 4 Siedlce

ul. 10 Lutego 18

Mariusz Berczyński

Geografia

04.04.2019 r.

14.00

I LO Siedlce

ul. Floriańska 10

Marta Lipińska

Język Angielski

05.04.2019 r.

13.00

I LO Siedlce

ul. Floriańska 10

Jolanta Król

Przyroda (kl. VI)

09.04.2019 r.

10.00

SP Nr 7 Siedlce

ul. Starowiejska 23

Agnieszka Sempruch

Edukacja Wczesnoszkolna

25.04.2019 r.

10.00

SP Nr 12 Siedlce

ul. Unitów Podlaskich 16

Danuta Lebuda

Biologia (kl. VIII)

25.04.2019 r.

10.00

ZSP Nr 2 Siedlce

ul. K. Osińskiej 8

Agnieszka Sempruch

Historia

26.04.2019 r.

12.00

I LO Siedlce

ul. Floriańska 10

Anita Woźnica

Język Polski

06.05.2019 r.

11.00

SP Nr 10 Siedlce

ul. Mazurska 10

Małgorzata Połeć

Matematyka

07.05.2019 r.

10.30

SP Nr 10 Siedlce

ul. Mazurska 10

Dorota Saj

Plastyka

09.05.2019 r.

9.00

SP z OI Nr 6 Siedlce

ul. Sienkiewicza 49

Bożena Prachnio

Technika

10.05.2019 r.

10.00

SP Nr 3 z OI Siedlce

ul. Sekulska 10

Dariusz Kozioł

Muzyka

16.05.2019 r.

9.00

SP Nr 8 Siedlce

ul. Pescantina 2

Dariusz Różański

Religia

17.05.2019 r.

9.00

SP z OI Nr 6 Siedlce

ul. Sienkiewicza 49

Ewa Komorowska

Informatyka

23.05.2019 r.

10.00

SP Nr 3 z OI Siedlce

ul. Sekulska 10

Dariusz Kozioł