Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Regulamin

VI Międzyszkolnego Dyktanda

z Języka Angielskiego
 I. Cele konkursu
  • Rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych
  • Doskonalenie znajomości języka angielskiego
  • Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
  • Nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między szkołami

II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem V Międzyszkolnego Dyktanda z Języka Angielskiego jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach przy współpracy Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia  Nauczycieli w Siedlcach.

III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej z miasta Siedlce wyłoniony w drodze eliminacji szkolnych. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do nauczyciela koordynującego konkurs  na adres mailowy polakzuza@wp.pl, milenaprzywozna@onet.eu  lub pocztą tradycyjną na adres szkoły do dnia 05.11.2018 r. Każda szkoła może wyłonić 2 uczestników konkursu.

IV. Zasady i przebieg konkursu
  1. Konkurs odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach w dniu 24 listopada 2018 o godz. 10.00.
  2. Uczniowie biorący udział muszą poprawnie zapisać przedyktowany przez nauczyciela języka angielskiego tekst. Tekst będzie zawierał od 120 do 150 słów. Dopuszczalna jest pisownia brytyjska lub amerykańska. W tym roku tematem będą święta i dni świąteczne w USA.
  3.  Za opracowanie tekstu konkursowego odpowiada pani Jolanta Król- doradca metodyczny Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
  4. Sprawdzana będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

V. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

VI. Jury:
Nad prawidłowością przebiegu dyktanda czuwać będzie komisja konkurowa

VII. Postanowienia końcowe
Informacje na temat konkursu i wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej  www.zs1siedlce.pl . Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będzie p. Zuzanna Polak (tel. 604-853-654) 

 
Ochrona danych osobowych:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl

2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:inspektor.rodo@naticom.pl

3)    Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie "VI Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego" a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

4)    Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.

5)    Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie "VI Międzyszkolne Dyktando z Języka Angielskiego"

8)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU