Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMiędzyszkolny konkurs wiedzy z religii dla kl.III

VI MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS WIEDZY Z RELIGII
dla kl. III


w roku szkolnym 2017/18

 CELE KONKURSU:
 • wspieranie szkolnej kariery ucznia,
 • popularyzacja wartości chrześcijańskich;
 • inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary,   
 • umożliwienie uczniom weryfikacji wiedzy,
 • zdobywanie przez uczniów nowych doświadczeń poprzez udział w konkursach,
 • motywowanie do nauki,

ZASADY OGÓLNE:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych miasta Siedlce z klas trzecich (możliwy jest udział uczniów klas młodszych I – II,  jeśli opanowali zakres materiału programowego i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego),
 • udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Konkurs przewiduje eliminacje I stopnia (szkolne) i eliminacje II stopnia (międzyszkolne - finał).

ZASADY ELIMINACJI I STOPNIA (SZKOLNYCH)

 1. Za przeprowadzenie eliminacji I stopnia odpowiada szkoła.
 2. Nauczyciele opracowują testy konkursowe.
 3. Szkolne komisje przeprowadzają konkurs w ustalonym przez siebie terminie.
 4. Każda szkoła typuje 3 laureatów.
 5. Szkolna komisja decyduje o udziale laureatów w eliminacjach II stopnia (nie będzie dodatkowej weryfikacji).
 6. Przed przystąpieniem do eliminacji II stopnia szkoła zbiera od laureatów oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na publikowanie/udostępnianie wizerunku oraz danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, klasa szkoła) w ramach ogłoszenia wyników.
 7. Protokół z przeprowadzenia eliminacji I stopnia z pracami laureatów, punktacją i oceną zadań należy przesłać na adres Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul.Krystyny Osińskiej 6 do 31 grudnia 2017 r.
 
ZASADY ELIMINACJI II STOPNIA
 1. W eliminacjach II stopnia uczestniczą laureaci eliminacji I stopnia (po 3 osoby ze szkoły).
 2. Za opracowanie testów konkursowych odpowiada Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 3. Eliminacje II stopnia odbędą się 23 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w  SCDiDN w Siedlcach
 4. Laureaci otrzymują dyplomy oraz ocenę celującą na świadectwie.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Zasady przyznawania nagród:
 1. W konkursie nagradzani są trzej uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 2. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 3. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.Część dla rodziców


Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl i Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach www.katecheza.diecezja.siedlce.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych imienia, nazwiska, klasy, szkoły i wizerunku mojego syna/córki w ramach ogłoszenia wyników „VI Międzyszkolnego konkursu wiedzy dla kl. III”


Data…………….………....                                   ………………………………………………..
                                                       Czytelny podpis rodzica opiekuna/prawnego