Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej "STROFY POD SAMOWAREM"

REGULAMIN

KONKURSU RECYTACJI POEZJI ROSYJSKIEJ

STROFY POD SAMOWAREM

 

1. Organizator konkursu:
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Het. Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

2. Koordynatorem konkursu jest pani mgr Agata Bryłka  oraz mgr Ewa Jagiełło


3. Konkurs obejmuje recytację poezji rosyjskiej w oryginale.


4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Miasta Siedlce, gminy Siedlce i Starostwa Powiatowego w Siedlcach.


5. Eliminacje odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadgimnazjalne.


6. Cele konkursu:

 • pobudzanie zainteresowania uczniów rosyjską poezją,
 • zapoznanie z wybitnymi rosyjskimi poetami i ich utworami,
 • zachęcanie ucznia do wyrażania własnej ekspresji oraz interpretacji treści poetyckich,
 • demonstracja umiejętności z zakresu rosyjskiej fonetyki i intonacji podczas recytacji wiersza.
 • Każdy uczestnik prezentuje jeden lub dwa utwory wybranych poetów rosyjskich w czasie nie dłuższym niż 2-3 minuty. Wiersz powinien być dopasowany do wieku uczestnika.


7. Oceniane będą:

 • poprawność fonetyczna: wymowa, akcent i intonacja,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny.

Za każdą cechę uczeń może otrzymać do 10 pkt., co daje maksymalnie 30 pkt.


8. Szkoła przystępująca do konkursu typuje nie więcej niż dwóch uczniów. Przy większej liczbie chętnych uczniów w danej szkole prosimy o przeprowadzenie wewnątrzszkolnego konkursu recytatorskiego. Dopuszczalne są wyjątki od tej zasady, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.


9. Kartę zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22 marca 2019 r. na adres:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Krystyny Osińskiej 6

08-110 Siedlce

(w załączeniu karta zgłoszenia)

lub na adres mailowy: jagewka@gmail.com

 

10. Konkurs odbędzie się  30 marca 2019 r. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego  w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 161B


11. Komisję konkursową powołuje dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.


12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia.


13. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Nauczyciele otrzymają podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.


Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie recytatorskim poezji rosyjskiej „Strofy pod samowarem”, a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie recytatorskim poezji rosyjskiej „Strofy pod samowarem
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Serdecznie zapraszamy!