Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs historyczny "KONSTYTUCJA 3 MAJA - SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH"

REGULAMIN

KONSTYTUCJA 3 MAJA
SIEDLCE W CZASACH STANISŁAWOWSKICH


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. IV - VIII  Miasta Siedlce.

2. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zainteresowania historią i kulturą polską
 • promowanie polskich tradycji narodowych
 • kształtowanie umiejętności historycznych
 • propagowanie wiedzy na temat osiągnięć kulturowych państwa polskiego w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

3. Forma:


KONKURS na film/prezentację multimedialną:
Uczniowie przygotowują krótkie filmy/prezentacje dotyczące historii Siedlec w czasach stanisławowskich. Do etapu miejskiego szkoła zgłasza dwie najlepsze prace.
Zakres tematyczny:
 • Polskie tradycje narodowe.
 • Konstytucja 3 Maja.

KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ  [quiz]
Konkurs wiedzy historycznej dot. Konstytucji 3 Maja i kultury Polski w czasach stanisławowskich.
W zawodach miejskich biorą udział trzyosobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych. W przypadku dużego zainteresowania konkursem istnieje możliwość wystawienia przez szkołę kilku drużyn.
Zakres tematyczny:

 • Rzeczpospolita Obojga Narodów [kultura, społeczeństwo, polityka] w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego;
 • Siedlce w II połowie XVIII wieku.
 
4. Terminarz

 • szkolne komisje konkursowe proszone są o zgłoszenie drużyn reprezentujących szkołę w zawodach miejskich do dnia 17 kwietnia 2020 r.
 • zawody miejskie zostaną przeprowadzone w maju 2020 r.

5. Zalecana literatura:
 • Z. Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Dzieje narodu i państwa polskiego.
 • red. B. Leśnodorski, Polska w epoce Oświecenia
 • H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795.

6. Ochrona danych osobowych:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl, inspektor.rodo@naticom.pl
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie KONSTYTUCJA 3 MAJA. Siedlce w czasach stanisławowskich, a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 • Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
 • Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie KONSTYTUCJA 3 MAJA. Siedlce w czasach stanisławowskich.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela:
Anita Woźnica – doradca metodyczny ds. historii/WOS
SCDiDN w Siedlcach,
t
el. 606-377-359,
e-mail: Woznica.Anita@scdidn.siedlce.pl