Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY - szkoły podstawowe

XI MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS BIBLIJNY

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań uczniów wiedza biblijną;
 • pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji;
 • zainteresowanie uczniów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu;
 • uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu, jako podstawy moralności chrześcijańskiej.

Tematyka konkursu:
•    Tematykę konkursu w roku szkolnym 2017/2018 stanowi Ewangelia wg św. Mateusza.

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO
„Czy znasz Ewangelię według św. Mateusza?”


I. Wstęp
 1. Organizatorem konkursu biblijnego – „Czy znasz Ewangelię według św. Mateusza?” jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przy współpracy Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl.IV - VI szkoły podstawowej.
 3. Test na etap szkolny konkursu opracowują komisje szkolne.
 4. Test na etap miejski konkursu opracowuje Organizator.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i miejskiego.

II. Etap szkolny
 1. Protokół z etapu szkolnego prosimy przesłać do dnia 31 grudnia 2017 r. na adres: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny osińskiej 6, 08-110 Siedlce.
 2. Etap szkolny odbędzie się w szkołach podstawowych w Siedlcach.
 3. Uczestnicy tego etapu rozwiązują test w ciągu 45 minut.
 4. Komisja powołana przez Dyrektora szkoły dokonuje sprawdzenia napisanego testu.
 5. Do drugiego etapu (miejskiego) przechodzą 3 osoby z każdej szkoły, które uzyskały największą ilość punktów.
 6. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 7. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.
 8. Protokół z etapu szkolnego wraz z testami należy dostarczyć do SCDiDN w Siedlcach.
 9. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

III. Etap miejski

 1. W etapie miejskim biorą udział 3 osoby z każdej szkoły, które uzyskały największą ilość punktów w etapie szkolnym.
 2. Za przeprowadzenie etapu miejskiego odpowiada SCDiDN w Siedlcach.
 3. Miejsce i czas przeprowadzenia tego etapu określa Organizator konkursu przekazując informację szkołom.
 4. Komisję konkursową powołuje SCDiDN w Siedlcach.
 5. Uczestnicy tego etapu konkursu rozwiązują test w ciągu 60 minut.
 6. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia testu i rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych punktów.
 7. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 8. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.
 9. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

IV. Lektura
Etap szkolny: Ewangelia wg św. Mateusza w Biblii Tysiąclecia.
Etap miejski: Ewangelia wg św. Mateusza i wstęp do Ewangelii wg św. Mateusza w Biblii Tysiąclecia.

V. Nagrody
 1. Wszyscy uczestnicy konkursu na etapie miejskim otrzymują stosowne dyplomy.
 2. Uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody.

Terminarz konkursu:

Listopad 2017 r.
– ogłoszenie regulaminu konkursu

I ETAP
01 – 20 grudnia 2017 r. w wybranym dniu w każdej szkole uczniowie, którzy zgłosili chęć  udziału w konkursie piszą test;

Test sprawdza Szkolna Komisja i wyłania 3 laureatów, prace tych uczniów wraz z protokołem z przeprowadzenia etapu szkolnego, przekazuje Organizatorowi konkursu do 31.12.2017 r.

II ETAP
16.02.2018 r. o godz. 10.00 zostanie przeprowadzony II etap konkursu. Informacja o miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zostanie przekazana do szkół do 01.02.2018 r.
19.02.2018 r. Komisja ogłasza wyniki II etapu.


Wyniki etapu miejskiego zostaną przesłane do szkół oraz zamieszczone
na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach

www.scdidn.siedlce.pl
i Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach www.katecheza.diecezja.siedlce.pl

Część dla rodziców

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, klasy i szkoły mojego syna/córki na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl i Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach www.katecheza.diecezja.siedlce.pl w ramach ogłoszenia wyników konkursu biblijnego „Czy znasz Ewangelię wg św. Łukasza?”

………………………………………………………….........
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego