Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyXIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ


XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS BIBLIJNY

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie zainteresowań uczniów wiedza biblijną;
 • pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji;
 • zainteresowanie uczniów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu;
 • uświadomienie uczniom znaczenia Nowego Testamentu, jako podstawy moralności chrześcijańskiej.

 

Tematyka konkursu:

 • Tematykę konkursu w roku szkolnym 2019/2020 stanowi Ewangelia wg św. Łukasza

 

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO

„Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza?”

 

I. Wstęp

 1. Organizatorem konkursu biblijnego„Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza?” jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach i Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl.IV-VI szkoły podstawowej.
 3. Test na etap szkolny konkursu opracowują Komisje szkolne.
 4. Test na etap miejski konkursu opracowuje Organizator.
 5. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i miejskiego.

 

II. Etap szkolny

1.     Protokół z etapu szkolnego prosimy przesłać do dnia 31 grudnia 2019r. na adres: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6.

2.     Etap szkolny odbędzie się w szkołach podstawowych w Siedlcach.

 1. Uczestnicy tego etapu rozwiązują test w ciągu 45 minut.
 2. Komisja powołana przez Dyrektora szkoły dokonuje sprawdzenia napisanego testu.
 3. Do drugiego etapu (miejskiego) przechodzą 3 osoby z każdej szkoły, które uzyskały największą ilość punktów.
 4. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 5. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.
 6. Protokół z etapu szkolnego wraz z testami należy dostarczyć do SCDiDN w Siedlcach.
 7. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

 

III. Etap miejski

 1. W etapie miejskim biorą udział 3 osoby z każdej szkoły, które uzyskały największą ilość punktów w etapie szkolnym.
 2. Za przeprowadzenie etapu miejskiego odpowiada SCDiDN w Siedlcach.
 3. Miejsce i czas przeprowadzenia tego etapu określa Organizator konkursu przekazując informację szkołom.
 4. Komisję konkursową powołuje SCDiDN w Siedlcach.
 5. Uczestnicy tego etapu konkursu rozwiązują test w ciągu 60 minut.
 6. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia testu i rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie ilości zdobytych punktów.
 7. W przypadku miejsc ex equo  nie jest przyznawana kolejna lokata np. Jeżeli dwoje uczestników jest sklasyfikowanych ex equo na miejscu pierwszym, to kolejny uczeń zajmuje miejsce trzecie.
 8. Liczba laureatów może być zwiększona tylko w przypadku, gdy na trzecim miejscu są przyznawane miejsca ex equo.
 9. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator konkursu.

 

IV. Lektura

Etap szkolny:

 1. Ewangelia wg św. Łukasza w Biblii Tysiąclecia.

 

Etap miejski:

 1. Ewangelia wg św. Łukasza i wstęp do Ewangelii wg św. Łukasza w Biblii Tysiąclecia.

 

V. Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu na etapie miejskim otrzymują stosowne dyplomy.
 2. Uczestnicy, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody.

 

Terminarz konkursu:

Październik 2019– ogłoszenie regulaminu konkursu

 

I etap

 1. 01 – 20 grudnia 2019r. w wybranym dniu w każdej szkole uczniowie, którzy zgłosili chęć  udziału w konkursie piszą test;
 2. Test sprawdza Szkolna Komisja i wyłania 3 laureatów, prace tych uczniów wraz z protokołem z przeprowadzenia etapu szkolnego, przekazuje Organizatorowi konkursu do 31.12.2019r.

II etap

 1. 31.01.2020r. o godz. 10.00 zostanie przeprowadzony II etap konkursu,
 2. 03.02.2020r. Komisja ogłasza wyniki II etapu.
 3. informacja o miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zostanie przekazana do szkół do 20.01.2020 roku

 

Wyniki etapu miejskiego zostaną przesłane do szkół oraz zamieszczone na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl i Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach www.katecheza.diecezja.siedlce.pl

 

Część dla rodziców

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, klasy i szkoły mojego syna/córki na stronie internetowej SCDiDN w Siedlcach www.scdidn.siedlce.pl i Wydziału Nauczania Kurii Diecezjalnej w Siedlcach www.katecheza.diecezja.siedlce.pl w ramach ogłoszenia wyników konkursu biblijnego „Czy znasz Ewangelię wg św. Łukasza?”

 

………………………………………………………….

                                                                                                                 Czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych

Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail:inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „XII Międzyszkolny Konkurs Biblijny dla Szkoły Podstawowej” a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. 
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie „XII Międzyszkolny Konkurs Biblijny dla Szkoły Podstawowej”
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.