Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyKonkurs chemiczny "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ"


REGULAMIN
konkursu dla uczniów szkół podstawowych

Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ

 


Cele konkursu:

 • rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych zainteresowania chemią,
 • pogłębianie wiedzy chemicznej przez uczniów szkół podstawowych,
 • doskonalenie pracy z uczniami zdolnymi,
 • promocja utalentowanych uczniów szkół regionu siedleckiego.


Organizator:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, tel. 25/7943370, e-mail sdcidn@scdidn.siedlce.pl


Adresaci konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych z  miasta Siedlce i powiatu siedleckiego


Wymagania konkursowe:

·         Zagadnienia ujęte w podstawie programowej z chemii dla szkoły podstawowej, a w szczególności: zapis wzorów chemicznych, pisanie równań reakcji chemicznych, opis i interpretacja zjawisk fizycznych i przemian chemicznych, umiejętność powiązania wiedzy chemicznej z innymi naukami przyrodniczymi, obliczanie stopni utlenienia, uzgadnianie prostych równań reakcji redoks, rozwiązywanie zadań rachunkowych, mol, masa molowa, objętość molowa, molowa interpretacja równań reakcji chemicznych, projektowanie doświadczeń.


Literatura:

·         Podręczniki chemii do szkoły podstawowej, zbiory zadań, słowniki chemiczne, multimedialne opracowania z chemii dla szkoły podstawowej.


Organizacja konkursu:

 1. Konkurs jest dwuetapowy, obejmuje etap szkolny i międzyszkolny.
 2. Etap szkolny odbędzie się  3 grudnia 2018 r. o godz. 9.00
 3. Finał odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00
 4. Zgłoszenia do konkursu, uwzględniające liczbę uczniów należy składać do 30 października 2018 r.
 5. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać się legitymacją szkolną.
 6. Etap szkolny prowadzony jest przez szkolną komisję konkursową powołaną przez dyrektora szkoły, a etap międzyszkolny prowadzony jest przez komisję powołaną przez organizatora.
 7. Zadania na poszczególne etapy opracowuje organizator.
 8. Czas rozwiązywania zadań konkursowych na etapie szkolnym wynosi 45 min, a na etapie międzyszkolnym wynosi 60 minut.
 9. Szkolna komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia prac etapu pierwszego i sporządza protokół. Do etapu międzyszkolnego przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 50% punktów +1 punkt. Protokół z przebiegu etapu szkolnego wraz z załączonymi pracami zwycięzców przekazywany jest do SCDiDN w terminie do 20 grudnia 2018 r.
 10. Za przeprowadzenie międzyszkolnego etapu konkursu odpowiada organizator. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac dokonuje ostatecznej klasyfikacji.
 11. Finałowy etap konkursu  "Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ" odbędzie się 25 kwietnia  2019 r. o godz. 9.00 (miejsce konkursu zostanie ustalone w późniejszym terminie)
 12. Laureatami konkursu są trzej uczniowie, którzy uzyskali największą ilość punktów. Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe.
 13. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w miejscu i w terminie ustalonym przez organizatora.
 14. Kwestie sporne rozstrzyga organizator

Ochrona danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 33 70, e–mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udziału Pani/Pana dziecka w konkursie „Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”, a także w celu promocji działań podejmowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
 4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, przechowywane będą wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan władzę rodzicielską lub opiekę, w konkursie „Z CHEMIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”,
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.