Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

KonkursyMiędzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2018Szanowni Dyrektorzy Szkół

Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu

KANGUR 2018

 

Konkurs KANGUR 2018 odbędzie się 15 marca 2018 r. o godzinie 900

 

Bardzo prosimy o stworzenie uczestnikom konkursu właściwych warunków sprzyjających samodzielnej pracy i przeprowadzenie konkursu w szkołach zgodnie z załączoną Instrukcją. Instrukcję prosimy skserować dla opiekunów w każdej sali, w której przeprowadzany jest konkurs.

 

Zwracamy szczególną uwagę na prawidłowe wypełnianie kart odpowiedzi, a szczególnie na konieczność zakodowania kategorii, w której uczeń przystępuje do konkursu. Gdyby uczeń wypełnił kartę błędnie, proszę wydrukować kartę (w formacie A4, są do pobrania na koncie szkoły) i poprosić ucznia o wypełnienie bez skreśleń. NIE KSERUJEMY KART ODPOWIEDZI! Obowiązkiem szkolnego koordynatora jest zadbać, by nie było kart ze skreśleniami i błędami. KART NIE ZGINAMY!

 

Karty odpowiedzi powinny być zwrócone do Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Szkoły lub przesłane na adres:

Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

08-110 SIEDLCE

ul. Krystyny Osińskiej 6

(z dopiskiem KANGUR 2018)

 

w nieprzekraczalnym terminie 16 marca 2018 r.

 

Przesyłane pocztą nie mogą mieć stempla późniejszego niż 16.03.2016 r. Prosimy ułożyć je w jednym kierunku, nagłówkiem do góry (nie zginać, nie spinać, nie zszywać, niczym nie przekładać).


Do koperty z kartami prosimy włożyć protokół z przebiegu konkursu (do pobrania ze strony www.scdidn.siedlce.pl) oraz listę uczestników sporządzoną według kategorii, a w obrębie kategorii - alfabetycznie.

 

Dziękujemy za przeprowadzenie konkursu w szkołach, uczniom życzymy sukcesów, a Państwu satysfakcji.

 

Komitet Organizacyjny***

Szanowni Szkolni Koordynatorzy konkursu
„Kangur Matematyczny”!

15 marca 2018 r. o godz. 9.00
odbędzie się dwudziesta siódma edycja

Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur 2018

ZASIĘG TERYTORIALNY:
SCDiDN w Siedlcach jako Regionalny Organizator serdecznie zaprasza wszystkie szkoły z powiatów: Garwolin, Łosice, Siedlce, Sokołów Podlaski i Węgrów do udziału w XXVII edycji konkursu.

PLAKAT:
Plakat można wydrukować, pobierając go ze strony głównego organizatora konkursu http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/plakat2018.pdf

ZGŁOSZENIE:
Zgłaszanie uczestników do konkursu „Kangur Matematyczny” odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie https://www.kangur-mat.pl/szkola.php Szkoła zgłasza uczestników za pomocą konta. Korzystamy z istniejącego konta (konta utworzone w poprzedniej edycji są aktualne). W przypadku zgubienia loginu lub zmiany koordynatora, prosimy nie zakładać nowego konta, ale skontaktować się z koordynatorem regionalnym tel. 25/794-33-70.

Jeśli szkoła nie brała udziału w konkursie w ubiegłym roku, loguje się do systemu zgodnie z instrukcją na stronie www.kangur-mat.pl i zakłada konto.

  • Zwracamy się do Szkolnych Koordynatorów z prośbą o rozpoczęcie naboru uczestników konkursu „Kangur” i ich elektroniczną rejestrację do 2 lutego 2018 r.
  • Odpłatność od każdego uczestnika wynosi 9 zł dla wszystkich kategorii.
  • Zgodnie z regulaminem konkursu każdemu zgłoszonemu uczestnikowi przysługuje nagroda uczestnictwa (zabawki logiczne ZAKRĘCONE DRUCIKI), którą prześlemy wraz z testami i kartami odpowiedzi. W przypadku absencji w dniu zawodów, prosimy wręczyć te nagrody po terminie (nie odsyłać niewykorzystanych nagród do SCDiDN).
  • Zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły (do wydrukowania z konta szkoły) prosimy przesłać wraz z kserokopią dowodu wpłaty pocztą tradycyjną na adres SCDiDN w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce lub skan dokumentów pocztą elektroniczną na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl do 2 lutego 2018 r.


WPŁATY:
Wpłat na konkurs matematyczny „Kangur” należy dokonywać w terminie od 02.01.2018 r. do 02.02.2018 r. na konto:
Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
ING BANK ŚLĄSKI o/Siedlce
Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810
w tytule wpłaty prosimy wpisać:
nazwę i adres szkoły oraz kod nadany w poprzedniej edycji.

Wpłata po wyznaczonym terminie może skutkować tym, że zgłoszeni uczniowie nie otrzymają nagrody uczestnictwa. W związku z tym prosimy Szkolnych Koordynatorów o terminowość w zgłaszaniu uczestników i dokonywaniu wpłat.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Szkolny koordynator jest zobowiązany do:
  • aktualizowania danych szkoły oraz danych osobowych koordynatora konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
  • zgłoszenia uczestników konkursu KANGUR na utworzonym koncie szkoły,
  • zebrania od uczniów pisemnego OŚWIADCZENIA RODZICÓW o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (do pobrania z konta szkoły) i przechowywać je w szkole do 30 września 2018 r.,
  • systematycznego logowania się na koncie szkoły i śledzenia aktualnych komunikatów,
  • dokonania wpłaty wpisowego zgłoszonych uczestników w terminie od 02.01.2018 r. do 02.02.2018 r.,
  • wydrukowania zgłoszenia konkursu ze strony internetowej i przesłania wraz z kserokopią dowodu wpłaty najpóźniej do 2 lutego 2018 r.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na adres scdidn@scdidn.siedlce.pl lub pod nr tel. 25/794-33-70.

Osoby mające trudności z obsługą konta szkoły lub pytania dotyczące organizacji konkursu zapraszamy na zespół problemowy dotyczący KONKURSU KANGUR, który odbędzie się 4 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 w SCDiDN w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 6 (wcześniej ul. O. Langego).


Z poważaniem
Komitet Organizacyjny