Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyUCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI ARYTMETYCZNYMI - PRAKTYCZNE METODY PRACY DYDAKTYCZNEJ NA LEKCJACH MATEMATYKI
Adresat: Nauczyciele matematyki w klasach 4-8 szkół podstawowych, inne osoby zainteresowane tematem szkolenia, rodzice
Treści programowe:
  • trudności w uczeniu się matematyki - diagnoza poziomu wiadomości matematycznych
  • dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych możliwości i ograniczeń rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • rekonstruowanie wiadomości matematycznych i rozwijanie umiejętności arytmetycznych poprzez zastosowanie alternatywnych metod liczenia - praktyczne przykłady kart pracy
  • wykorzystanie narzędzi terapeutycznych i pomocy dydaktycznych kształtujących pojęcie liczby
  • scenariusze zajęć lekcji matematyki wyrównujące szanse edukacyjne uczniów z trudnościami arytmetycznymi kształtujące rozumowanie matematyczne - propozycje gier matematycznych
  • ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki - kryteria oceny

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 180
Prowadzący: dr Anna Walerzak-Więckowska - dr nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w diagnozie i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
Przedmiot: matematyka
Miejsce: SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6
Termin realizacji: 25 marca 2020 r. godz. 14.00 - 19.00
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.