Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Szczególy ofertyTERAPIA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE MATEMATYKI
Adresat: Nauczyciele matematyki w klasach 4-8 SP, pracownicy PPP, terapeuci pedagogiczni, inni specjaliści zainteresowani tematem szkolenia, rodzice
Treści programowe:
  • metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii matematycznej
  • zasady konstruowania indywidualnego programu terapeutycznego w zakresie matematyki na podstawie analizy indywidualnych przypadków (ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia, dysleksja i trudności w matematyce)
  • praktyczne metody i formy pracy terapeutycznej na materiale matematycznym
  • scenariusze zajęć korekcyjno – kompensacyjnych terapii matematycznej
  • gry dydaktyczne jako sposób kształtowania umiejętności arytmetycznych

Liczba godzin: 6
Odpłatność: 180 zł
Prowadzący: dr Anna Walerzak-Więckowska - dr nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog terapeuta, oligofrenopedagog, specjalista w diagnozie i terapii uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Przedmiot: matematyka
Miejsce:
Termin realizacji: marzec 2020 r.
Informacja:


Zgłoś się

Dane osobowe
Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia:
Urodzony(a) w:
Województwo:
Dane adresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Telefon:
E-mail:
Miejsce zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły placówki:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez SCDiDN w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie.