Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Informacje organizacyjne
Siedziba:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce

Kontakt:
(25) 794-33-69 - SEKRETARIAT
(25) 794-33-70 - SEKRETARIAT
(25) 794-33-72 - DYREKTOR
(25) 794-33-73 - KSIĘGOWOŚĆ
(25) 794-33-74 - KONSULTANT
scdidn@scdidn.siedlce.pl - e-mail

 • Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia przesłanej pocztą, e-mailem lub złożonej osobiście w siedzibie SCDiDN
 • O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje w formie pisemnej na adres własny lub podany adres poczty elektronicznej.
 • O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 • Rekrutacja uczestników zespołów samokształceniowych, konferencji, seminariów itp. odbywa się na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Informacja podawana jest w comiesięcznych terminarzach konferencji metodycznych oraz na stronie www.scdidn.siedlce.pl.
 • Rady szkoleniowe i warsztaty ponadprzedmiotowe dla rad pedagogicznych odbywają się w wyniku pisemnego zgłoszenia złożonego przez dyrektora szkoły. Tematyka, termin i miejsce ustalane jest z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej.
 • Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia:
  • kwota niższa dotyczy nauczycieli miasta Siedlce i gmin współpracujących
  • kwota wyższa wszystkich pozostałych nauczycieli.
 • Odpłatność za szkolenie rady pedagogicznej:
  • wykład – 2 godziny 100 zł- 300zł (decyduje rodzaj i treści szkolenia, liczba uczestników, dojazd do szkoły)
  • zajęcia warsztatowe- koszt negocjowany (decyduje rodzaj i treści szkolenia, ilość godzin i dni szkolenia, liczba uczestników, materiały szkoleniowe, dojazd do szkoły)
 • Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco: faksem, listownie, pocztą elektroniczną oraz na miejscu w siedzibie SCDiDN 08-110 Siedlce, ul. Krystyny Osińskiej 6, SCDiDN scdidn@scdidn.siedlce.pl
 • Placówka wydaje rachunki
 • Opłaty prosimy wpłacać w momencie rozpoczęcia warsztatów/kursów na konto: Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.
  Nr konta bankowego SCDiDN:
  ING BANK ŚLĄSKI o/Siedlce 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810
  koniecznie z dopiskiem (imię i nazwisko, dokładna nazwa warsztatu/kursu).