Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Informacje organizacyjne
Siedziba:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce

Kontakt:
(25) 794-33-69 - SEKRETARIAT
(25) 794-33-70 - SEKRETARIAT
(25) 794-33-72 - DYREKTOR
(25) 794-33-73 - KSIĘGOWOŚĆ
(25) 794-33-74 - KONSULTANT
scdidn@scdidn.siedlce.pl - e-mail

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Rekrutacja na wybraną formę doskonalenia odbywa się poprzez uzupełnienie zgłoszenia na stronie internetowej www.scdidn.siedlce.pl
 • O zakwalifikowaniu się na formy doskonalenia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Informację o terminie rozpoczęcia wybranej formy doskonalenia uczestnik otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej
 • O rezygnacji ze szkolenia prosimy poinformować telefonicznie lub pocztą elektroniczną nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia jest:
  • obecność na zajęciach
  • spełnienie warunków określonych na pierwszym spotkaniu.
  • dokonanie opłaty za udział w formie doskonalenia nie później niż trzy dni robocze od rozpoczęcia szkolenia

REGULAMIN OPŁAT

 • Opłaty związane z warsztatami, kursami doskonalącymi oraz kursami nadającymi uprawnienia:
  • Wpłata wyłącznie na konto bankowe:
  • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
   ul. Krystyny Osińskiej 6, 08-110 Siedlce
   Nr 69 1050 1953 1000 0023 4841 4810 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach
   nie później niż trzy dni robocze od rozpoczęcia szkolenia.

  • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę formy doskonalenia
  • W przypadku pokrycia kosztów szkolenia w całości lub części przez szkołę/placówkę oświatową należy dostarczyć pismo od dyrektora z prośbą o wystawienie rachunku na adres szkoły/placówki oświatowej w ciągu 2 dni roboczych od rozpoczęcia szkolenia (druk do pobrania: www.scdidn.siedlce.pl)
 • Odpłatność podana przy każdej formie doskonalenia:
  • kwota niższa –dotyczy nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Siedlce lub gmina współpracująca
  • kwota wyższa –dotyczy pozostałych nauczycieli
 • W przypadku niedokonania wpłaty w ustalonym terminie naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (M.P. 2016 poz. 47)
 • Do dnia wpływu należności SCDiDN wstrzymuje wydanie zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.