Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyMonika Szustkowska
Przedmiot: kształcenie specjalne
Adres e-mail: Szustkowska.Monika@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 534-211-001
Monika Szustkowska
Dyżury
 • Scdidn Siedlce, ul.K.Osińskiej 6 - poniedziałek 13:30-15:30
 • Scdidn Siedlce, ul.K.Osińskiej 6 - Środa 12:45-14:45
Wykształcenie
 • Akademia Podlaska w Siedlcach- magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku- studia podyplomowe Oligofrenopedagogika i Dydaktyka Integracyjna
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku- studia podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum- studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Szkoła Wyższa im.Pawła Włodkowica w Płocku- studia podyplomowe Plastyka.Historia sztuki.
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Kurs "Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie"
 • Kurs "Kierownik wycieczek szkolnych"
 • Kurs "Technologia informacyjna"
 • Kurs "Awans zawodowy nauczyciela"
 • Kurs "Nauczyciel- Koordynator projektu"
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą
 • Doradca metodyczny w zakresie szkolnictwa specjalnego
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa.
 • Wykorzystanie środków multimedialnych w pracy pedagoga specjalnego.
 • Wdrażanie nowych form i metod pracy w szkolnictwie specjalnym.
 • Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapobieganie agresji.
 • Rola i zadania nauczyciela wspierającego.
 • Relaksacja jako forma zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagoga specjalnego.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Decoupage jako forma zajęć kreatywnych w świetlicy.
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej stacjonarnie i online w szkole ogólnodostępnej.
 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej.
 • Szkoła atrakcyjna dla ucznia, nauczyciela i rodzica.
 • Kartka okolicznościowa wykonana techniką decoupage na zajęciach sekcji dekoratorskiej SOSZW w Siedlcach.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych w oparciu o możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Zajęcia relaksacyjne jako forma zajęć pozalekcyjnych internatach.
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie kształcenia specjalnego
 • Prowadzenie zajęć otwartych,warsztatowych i edukacyjnych.
 • Organizowanie różnych form doskonalenia, wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli
 • Określanie potrzeb nauczycieli i szkół w zakresie doskonalenia i doradztwa metodycznego.
 • Podejmowanie działań innowacyjnych i pomoc nauczycielom nowatorom.
 • Gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej.
 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych nauczycieli.
 • Planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej.
 • Organizowanie konferencji, zespołów metodycznych i zespołów problemowych.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form doradztwa organizowanych przez SCDiDN w Siedlcach.
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych.
 • Przygotowanie i upowszechnianie opracowań metodycznych.
 • Realizacja zadań związanych z reformą oświaty.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form doskonalenia organizowanych przez SCDiDN w Siedlcach.
 • Organizacja i prowadzenie gabinetu metodycznego.
 • Opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.