Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyDariusz Kozioł
Przedmiot: informatyka/technika
Adres e-mail: koziol.dariusz@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 605-833-277
Dariusz Kozioł
Dyżury
 • Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach ul. Sekulska 10 - poniedziałek 11:30- 12:15, środa godz. 9:45 - 12:15
Wykształcenie
 • magister techniki - UMCS Lublin
 • Studia podyplomowe w zakresie podstaw informatyki - WSRP Siedlce
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej – Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Kursy kwalifikacyjne Opiekuna Pracowni Internetowych
 • Kurs - Praca z uczniem szczególnie zdolnym - SCDiDN w Siedlcach
 • Kurs - Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych programów dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych -SCDiDN w Siedlcach
 • Warsztaty dla nauczycieli "Informatyka specjalnością młodych Polaków" OEIiZK Warszawa, Olimpiada Informatyczna
 • Szkolenie on-line - Wprowadzenie do programowania w języku C++ - OEIiZK Warszawa
 • Kurs on-line - Jak uczestniczyć w Akcji eTwinning? - Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji eTwinning
 • Szkolenie - Analiza i interpretacja wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych - tworzenie programu naprawczego - MSCDN w Siedlcach
 • Kurs: Wprowadzenie do programowania w języku C++
 • ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach
 • Kurs on-line „Jak przygotować kurs on-line na platformie Moodle”
 • Szkolenie: Sposoby oceniania a autonomia i motywacja ucznia w procesie uczenia się
 • Kurs "Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się"
 • Szkolenie: Microsoft in the Classroom
 • Szkolenie: Microsoft in Education
 • Szkolenie: 21st Century Learning Design
 • Szkolenie: MIE Trainer Academy Learning Path
 • Teacher Academy - In the Cloud File Storage, Collaboration and Communication with Office 365
 • Office 365 Tips & Tricks - OneDrive i Outlook
 • OneNote for Education
 • Using ICT Resources to Support Your Teaching
 • Deliver Curriculum with OneNote
 • Produktywność z OneNote.
 • Szkolenia e-lerningowe w ramach programu Microsoft Innovative Educator Expert:
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Techniki tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • Tablice interaktywne i programy do tworzenia interaktywnych zasobów edukacyjnych.
 • Tworzenie zasobów edukacyjnych na platformę moodle.
 • Zarządzanie treścią szkolnego prtalu intenetowego Joomla.
 • Programowanie w nauczaniu wczesnoszkolnym.
 • Zastosowanie robotów w nauce programowania.
 • Bezpieczeństow w sieci internet.
 • Szkoła w chmurze - Microsoft Office 365 dla szkół.
Zakres zadań
 • Zdiagnozowanie potrzeb nauczycieli w sferze pedagogiki oraz w zakresie kształtowania warsztatu nauczyciela informatyki/techniki
 • Organizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych, konsultacji indywidualnych oraz lekcji otwartych
 • Poszukiwanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych w szczególności opartych o wykorzystanie nowych technologii informacyjnych
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych w szczególności projektorów i tablic interaktywnych.
 • Wdrażania programów do tworzenia materiałów stosowanych na lekcjach z wykorzystaniem TIK.
 • Wspieranie działań zmierzających do zwiększenia wykorzystania narzędzi TIK w praktyce szkolnej w szczególności w odniesieniu do projektu gimnazjalnego
 • Szkolenia w zakresie korzystania z narzędzi IT (projektory, tablice interaktywne, aparaty fotograficzne, kamery)
 • Tworzenie bazy zasobów internetowych do wykorzystania na lekcjach.
 • Szkolenia w zakresie wdrażania, administrowania i stosowania platformy MS Office 365 dla szkół