Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyMariusz Berczyński
Przedmiot: wychowanie fizyczne
Adres e-mail: berczynski.mariusz@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 602 511 283
Mariusz Berczyński
Dyżury
 • ZSP nr 2 w Siedlcach - poniedziałek 14- 14.50, wtorek 12.15- 13.00, środa 12.15- 13.00
Wykształcenie
 • magister wychowania fizycznego -Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku
 • Studia Podyplomowe o specjalności odnowa biologiczna - AWF Gdańsk
 • instuktor piłki nożnej
 • instruktor piłki siatkowej
 • intruktor piłki ręcznej
 • instruktor koszykówki
 • instruktor odnowy biologicznej
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
 • kurs komputerowy Program Rozwoju Kluczowych Kompetencji Informatycznych (ECDL)
 • nauczyciel dyplomowany
 • instruktor Nordic Walking
 • Ratownik WOPR
Tematyka prowadzonych zajęć
 • planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego
 • wybór i modyfikacja programów nauczania wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół
 • organizacja konkursów międzyszkolnych propagujących aktywność fizyczną i zdrowy styl życia
 • wdrażanie nowych form i metod pracy na lekcjach wychowania fizycznego
 • bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • opiniowanie programów nauczania i planów pracy nauczyciela wychowania fizycznego
 • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego
 • Wdrażanie technologii i narzędzi informatycznych na lekcjach wychowania fizycznego
Zakres zadań
 • • Współpraca z nauczycielami w celu dokonywania zmian i unowocześniania metod , sposobów oraz organizacji własnego warsztatu pracy
 • • Pomoc nauczycielom w planowaniu i działaniach zmierzających do awansu zawodowego
 • • Promowanie dorobku zawodowego nauczycieli w celu popularyzacji najciekawszych rozwiązań w wychowaniu fizycznym.
 • • Przygotowywanie i rozpowszechnianie własnych i zespołowych opracowań metodycznych z dziedziny wychowania fizycznego.
 • • Stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń w środowisku nauczycieli wychowania fizycznego.
 • • Opieka nad nauczycielami wychowania fizycznego rozpoczynającym pracę w szkole.
 • • Zapoznawanie nauczycieli z przykładami „dobrych praktyk” na lekcjach wychowania fizycznego.
 • • Inspirowanie do poszukiwania i wdrażania nowych metod i form prowadzenia lekcji.
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli
 • Przygotowywanie i rozpowszechnie własnych i zespołowych opracowaniań metodycznych z dziedziny wychowania fizycznego.