Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyJózefa Jóźwik
Przedmiot: wychowanie przedszkolne
Adres e-mail: Jozwik.Jozefa@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 509-091-499
Józefa Jóźwik
Dyżury
 • Miejskie Przedszkole Nr 13 Siedlce, ul. Woszczerowicza 9 - poniedziałek 16.00- 17.00; środa 16.00-17.00
 • SCDiDN Siedlce, ul. K. Osińskiej 6 - czwartek 8.30-9.30
Wykształcenie
 • studia magistreskie -nauczanie początkowe - WSRP
 • studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne
 • doradca metodyczny d/s wychowania przedszklolnego
 • studia podyplomowe- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe - filologia polska
 • studia podyplomowe z zakresu edukacji integracyjnej -oligofrenopedagogiki-resocjalizacji
 • kurs kwalifikacyjny organizacja i zarzadzanie oświatą
 • kurs doskonalący z zakresu andragogiki
 • kurs - coaching i tutoring edukacyjny
 • kurs-coaching w pracy nauczyciela-doradcy metodycznego
 • kurs trenerski: Kształcenie zintegrowane w systemie - Edukacja przez ruch
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Planowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 • Wybór i/lub modyfikacja programów wychowania przedszkolnego.
 • Opiniowanie programów wychowawczo-dydaktycznych i planów pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 • Zapobieganie agresji, zabawy relaksacyjne w pracy z przedszkolakiem i uczniem młodszym.
 • Multimedia w przedszkolu – szanse i zagrożenia.
 • Współpraca z rodzicami, jak zaopiekować rodzica trudnego.
 • Trudne sytuacje wychowawcze - jak sobie z tym radzić
 • Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym.
 • Wdrażanie nowoczesnych form i metod pracy w wychowaniu przedszkolnym.
 • Innowacje pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym i na wyższych etapach edukacyjnych.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne szansą na wsparcie rozwoju małego dziecka, na integrowanie zespołu.
Zakres zadań
 • diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego;
 • organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 • opieka nad nauczycielem rozpoczynającym pracę;
 • wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 • organizowanie i prowadzenie sieci wspólpracy i samoksztłcenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 • udzielanie pomocy nauczycielom we wdrażaniu podstawy programowej, nowych przepisów prawa oświatowego;
 • inspirowanie nauczycieli do pracy twórczej, do podejmowania działań innowacyjnych;
 • wspieranie nauczycieli w doborze, modyfikacji programów nauczania lub ich opracowaniu;
 • pomoc w stosowaniu nowoczesnych metod, technik i środków dydaktycznych;
 • wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.