Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyMarta Lipińska
Przedmiot: geografia
Adres e-mail: lipinskamarta@wp.pl
Telefon kom.: 606286587
Marta Lipińska
Dyżury
 • I LO im. B. Prusa w Siedlcach, ul Floriańska 10 - Środa 13.30 -15.30, czwartek 13.00 - 14.00
Wykształcenie
 • magister geografii
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator i weryfikator OKE w zakresie egzaminu maturalnego z geografii
 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania
 • doradca metodyczny w zakresie geografii
 • szereg form szkolenia w zakresie pomiaru dydaktycznego, wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, nauczania geografii regionalnej, aktywizujących metod nauczania
 • pilot wycieczek
 • kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych –poziom I
 • szkolenie ,, Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej - rozwiązania prawne i organizacyjne"
 • szkolenie Praca metodą projektu jako zalecany sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • szkolenie ,,Edukacja globalna w nowej podstawie programowej"
 • studia podyplomowe Global Development, Uniwersytet Warszawski
 • ukończony kurs andragogiki
 • kurs ,, Zarządzanie czasem przez nauczyciela"
 • kursy z zakresu Oceniania kształtującego
 • - warsztaty edukacji międzykulturowej
Tematyka prowadzonych zajęć
 • - motywująca funkcja oceniania ksztaltującego
 • - organizacja turystyki szkolnej - szkolenia kierowników wycieczek szkolnych
 • - projekt edukacyjny jako metoda
 • - techniki i metody aktywizujące ucznia
 • - warsztaty z zakresu edukacji miedzykulturowej
 • - monitorowanie realizacji podstawy programowej
 • - modyfikacja programów nauczania
 • - metodyka zajęć terenowych
 • - edukacja globalna
 • - praca z uczniem zdolnym, przygotowania ucznia do olimpiady
Zakres zadań
 • organizacja różnych form doskonalenia i doradztwa: konferencje, zespoły problemowe, lekcje otwarte, warsztaty przedmiotowe i ponadprzedmiotowe, warsztaty terenowe, konkursy przedmiotowe, kurs kierownika wycieczek szkolnych
 • prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w podejmowaniu działań innowacyjnych
 • stwarzanie możliwości do wymiany doświadczeń w środowisku nauczycieli geografii
 • przekazywanie wiedzy na temat zmian w prawie oświatowym
 • upowszechnianie efektywnych, różnorodnych metod i technik pracy z uczniami