Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyDorota Saj
Przedmiot: matematyka
Adres e-mail: Saj.Dorota@scdidn.siedlce.pl
Telefon kom.: 503 581 621
Dorota Saj
Dyżury
 • Szkoła Podstawowa nr 10 Siedlce, ul. Mazurska 10 - poniedziałek 9:35-11:05
 • SCDiDN, Siedlce ul. K. Osińskiej 6 - czwartek 10:00-11:30; możliwość konsultacji indywidualnych w innym terminie
Wykształcenie
 • Studia magisterskie - matematyka, UW
 • Studia podyplomowe - informatyka, UPH
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Doradca metodyczny w zakresie matematyki
 • Egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty
 • Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie oświatą
 • Szkolenie: Metodyka pracy w nauczaniu - uczeniu się dorosłych
 • Kurs: Opiekun szkolnego koła szachowego
 • Szkolenie: Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja nauczania.
 • Kurs: Praca z uczniem szczególnie zdolnym.
 • Kurs:Rozwijanie zdolności poznawczych uczniów i kreatywności.
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Pomiar dydaktyczny, zasady konstrukcji sprawdzianów szkolnych, badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 • Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych; analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych.
 • Ocenianie w zreformowanej szkole, konstruowanie i ewaluacja PSO, doskonalenie kompetencji w zakresie oceniania, ocenianie kształtujące w praktyce.
 • Plan wynikowy w pracy nauczyciela matematyki.
 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi, praca z uczniem dysfunkcyjnym na lekcjach matematyki.
 • Sposoby aktywizowania uczniów w procesie edukacyjnym, prezentacja metod i technik aktywizujących, jak uczyć ciekawie i efektywnie, wykorzystanie gier edukacyjnych.
 • Wykonywanie środków dydaktycznych na lekcje matematyki.
Zakres zadań
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia i doradztwa.
 • Organizowanie różnych form doskonalenia i doradztwa: konsultacje, konferencje, zespoły samokształceniowe i problemowe, lekcje otwarte, warsztaty ponadprzedmiotowe i przedmiotowo-metodyczne, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę.
 • Prowadzenie działalności dydaktycznej w ramach form doskonalenia nauczycieli organizowanych przez SCDiDN, gromadzenie i upowszechnianie informacji pedagogicznej oraz opracowań metodycznych.
 • Organizowanie i przeprowadzanie lub merytoryczne wspomaganie konkursów matematycznych, w tym Kangura i Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej.
 • Upowszechnianie nowych metod, technik i środków dydaktycznych, wdrażanie nowych przepisów prawa oświatowego, nowej podstawy programowej.
 • Podejmowanie działań służących inspirowaniu nauczycieli do pracy twórczej, przygotowywania opracowań metodycznych oraz badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Współpraca z OKE Warszawa, pełnienie funkcji egzaminatora.