Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyMałgorzata Alicja Połeć
Przedmiot: język polski
Adres e-mail: gosiapolec123456@wp.pl
Telefon kom.: 608476449
Małgorzata Alicja Połeć
Dyżury
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. O. Langego 8, s.15 - poniedziałek 13.55-14.55, wtorek 13.05-14.05, środa 9.40-10.40
Wykształcenie
 • Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi.
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Studia Podyplomowe w zakresie filologii polskiej.
 • Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Studia Podyplomowe w zakresie Ewaluacji i Egzaminowania.
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
 • Nauczyciel dyplomowany.
 • Egzaminator do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka polskiego. Egzaminator państwowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego. Studia Podyplomowe w zakresie Polityki Oświatowej-Organizacja i Zarządzanie.
 • Kurs doskonalący. Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych. CODN w Warszawie.
 • Szkolenie. Umiejętności edukatorskie doradcy metodycznego. Kształcenie ustawiczne jako element wspierający rozwój zawodowy nauczyciela. MSCDN Wydział w Siedlcach.
 • Kurs doskonalący w zakresie andragogiki
 • Szkolenie dla liderów z zakresu pracy metodą projektu. Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej.
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Analiza i wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.
 • Dobór i adaptacja programów nauczania języka polskiego w poszczególnych typach szkół.
 • Nowatorskie metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego. Wykorzystywanie różnorodnych środków pomocniczych.
 • Organizowanie konkursów międzyszkolnych i konferencji popularnonaukowych służących popularyzacji wiedzy, doskonaleniu umiejętności i rozwijaniu uzdolnień uczniów. Realizacja projektów edukacyjnych. Stała współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi.
 • Opiniowanie materiałów do publikacji w piśmie edukacyjnym Dydaktyczne Puzzle.
 • Nowatorstwo po lekcjach
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017- język polski
 • Podstawowe zasady konstruowania zadań edukacyjnych jako istotne zadanie dydaktyczne w pracy z uczniami
Zakres zadań
 • Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • Tworzenie programów nauczania i materiałów dydaktycznych.
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych w podejmowaniu działań innowacyjnych.
 • Dobór i adaptacja programów nauczania i materiałów dydaktycznych