Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyMałgorzata Alicja Połeć
Przedmiot: język polski
Adres e-mail: Polec.Malgorzata@scdidn.siedlce.pl lub gosiapolec123456@wp.pl
Telefon kom.: 608 476 449
Małgorzata Alicja Połeć
Dyżury
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach, ul. K. Osińskiej 8 - poniedziałek 13.05-13.50, wtorek 11.30-12.15, środa 13.55-14.40
Wykształcenie
 • Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. Studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi.
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Studia Podyplomowe w zakresie filologii polskiej.
 • Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach. Wydział Humanistyczny. Studia Podyplomowe w zakresie Ewaluacji i Egzaminowania.
 • I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
 • Nauczyciel dyplomowany.
 • Egzaminator do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka polskiego. Egzaminator państwowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. Centrum Kształcenia Zawodowego i Podyplomowego. Studia Podyplomowe w zakresie Polityki Oświatowej-Organizacja i Zarządzanie.
 • Kurs doskonalący. Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Przeszkolenie wojewódzkich ekspertów przedmiotowych. CODN w Warszawie.
 • Szkolenie. Umiejętności edukatorskie doradcy metodycznego. Kształcenie ustawiczne jako element wspierający rozwój zawodowy nauczyciela. MSCDN Wydział w Siedlcach.
 • Kurs doskonalący w zakresie andragogiki
 • Szkolenie dla liderów z zakresu pracy metodą projektu. Wdrażanie do praktyki edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej.
 • Szkolenie Jak uczyć się od innych?- międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia
 • Warsztaty Coaching w pracy nauczyciela- doradcy metodycznego
 • Szkolenie Umiejętności edukatorskie doradcy metodycznego. Kształcenie ustawiczne jako element wspierający rozwój zawodowy nauczyciela
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 • Analiza i wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w procesie podnoszenia jakości pracy szkoły.
 • Dobór i adaptacja programów nauczania języka polskiego w poszczególnych typach szkół.
 • Nowatorskie metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego. Wykorzystywanie różnorodnych środków pomocniczych.
 • Organizowanie konkursów międzyszkolnych i konferencji popularnonaukowych służących popularyzacji wiedzy, doskonaleniu umiejętności i rozwijaniu uzdolnień uczniów. Realizacja projektów edukacyjnych. Stała współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017- język polski
 • Podstawowe zasady konstruowania zadań edukacyjnych jako istotne zadanie dydaktyczne w pracy z uczniami
 • Motywowanie uczniów
 • Współpraca z rodzicami
 • Uczniowie zdolni i z trudnościami. Sposoby wspomagania ich w rozwoju
 • Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji kluczowych na lekcjach języka polskiego
 • Atrakcyjna szkoła czy alternatywna edukacja?
 • Między empatią a asertywnością
 • Metodyka kształcenia literackiego i kulturowego w kontekście elementów retoryki
 • Kompetencje interpersonalne nauczyciela w budowaniu relacji
 • Planowanie kierunkowe i metodyczne w pracy nauczyciela polonisty
 • Język polski w nowych warunkach edukacyjnych, czyli o nauczaniu zdalnym
Zakres zadań
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych
 • Planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów
 • Opracowywanie, dobór i adaptacja programów nauczania
 • Podejmowanie działań innowacyjnych
 • Udzielanie indywidualnych konsultacji
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych
 • Organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek
 • Udzielanie pomocy nauczycielom we wdrażaniu podstawy programowej
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego
 • Pomoc w doborze, adaptacji, modyfikacji programów nauczania lub ich opracowywaniu
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i tworzenia warunków dla rozwoju różnych form aktywności uczniów
 • Wspomaganie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących jakość pracy szkół i placówek w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę
 • Udzielanie pomocy w diagnozowaniu potrzeb nauczycieli, szkoły lub placówki
 • Pomoc w stosowaniu nowoczesnych metod i technik pracy na zajęciach oraz we wdrażaniu TIK
 • Podejmowanie działań na rzecz szkół we współpracy z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz oświaty
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego