Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Doradca metodycznyDanuta Lebuda
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna/kształcenie integracyjne
Adres e-mail: danutalebuda@o2.pl
Telefon kom.: 501719283
Danuta Lebuda
Dyżury
 • SCDiDN Siedlce, ul. k. Osińskiej 6 - środa 13.30-15.00
 • SP z OI nr 6 w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 49 - piątek, godz. 16.10 - 17.40
Wykształcenie
 • magister pedagogiki, specjalność edukacja wczesnoszkolna
 • Podyplomowe Studium Biologii i Ochrony Środowiska – Akademia Podlaska w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzanie w Oświacie i Dydaktyka Przedsiębiorczości – Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku:
 • Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – MEN;
 • Szkoła trenerów – OSPiGODN;
 • Certyfikat szkolenia zawodowego w zakresie pracy trenera – IB-S;
 • Studia podyplomowe w zakresie Doradztwa zawodowego i edukacyjnego – SWS Collegium Balticum
 • Kurs Edukatorski Programu KREATOR w zakresie umiejętności kluczowych;
 • Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą – ODN w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe Kształcenia Blokowego w zakresie Przyrody – Akademia Podlaska w Siedlcach;
 • Studia Podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki i Pedagogiki Integracyjnej – Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna w Gdańsku:
 • Kwalifikacje specjalisty ds. Lokalnego Ożywienia Gospodarczego – Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi i Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie;
 • Europejski certyfikat umiejętności komputerowych - ECDL
 • Kurs kwalifikacyjny w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • Szkolny organizator rozwoju edukacji
 • Koordynator sieci;
 • Edukacja, wspomaganie rozwoju i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera - SSW Collegium Balticum;
 • Coaching i mentoring w edukacji - SSW Collegium Balticum;
Tematyka prowadzonych zajęć
 • Organizacja kształcenia i planowanie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebaami edukacyjnymi
 • Dostosowanie metod, form pracy i oceniania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • Konstruowanie i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;
 • Planowanie i organizowanie procesu dydaktycznego - wychowawczego;
 • Badanie efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego;
 • Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania;
 • Efektywna organizacja wspólpracy zespołów nauczycielskich;
 • Zasady i strategie organiazowania dobrych relacji z rodzicami;
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych u uczniow w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Rozwijanie umiejetności matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Przeciwdziałanie zachowaniom trudnym u uczniów w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Efektywne wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
 • Kształcenie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Gry dydaktyczne i zabawy edukacyjne w nauczaniu i uczeniu sie;
 • Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
Zakres zadań
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego;
 • Udzielanie pomocy nauczycielom we wdrażaniu podstawy programowej;
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego;
 • Podejmowanie działań na rzecz szkół we współpracy z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz oświaty;
 • Udzielanie pomocy w diagnozowaniu potrzeb nauczycieli, szkoły lub placówki;
 • Wspomaganie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących jakość pracy szkół i placówek w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę;
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i tworzenia warunków dla rozwoju różnych form aktywności uczniów;
 • Pomoc w doborze, adaptacji, modyfikacji programów nauczania lub ich opracowywaniu;
 • Pomoc w stosowaniu nowoczesnych metod i technik pracy na zajęciach, a także we wdrażaniu TIK;