Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2019-12-14 - Konkurs plastyczny UROKI ZIMY
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
UROKI ZIMY
DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

ORGANIZATOR:
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

CELE KONKURSU:
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,
 • Rozwijanie twórczej aktywności, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników konkursu,
 • Wyrażanie w formie plastycznej otaczającego świata,
 • Wymiana doświadczeń w zakresie różnych technik plastycznych,
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania w najzimniejszej porze roku jej wielu zalet,
 • Prezentacja dorobku artystycznego dzieci w dziedzinie plastyki.

REGULAMIN:
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Konkurs trwa od 15.12.2019 r. do 24.01.2020 r. Prace konkursowe można składać osobiście lub przesłać na adres organizatora konkursu, z dopiskiem - KONKURS plastyczny „UROKI ZIMY”.
 3. Termin składania prac upływa z dniem 17.01.2020 r. (decyduje data dostarczenia). Konkurs będzie rozstrzygnięty przed feriami zimowymi, o dokładnym terminie poinformujemy w osobnej korespondencji.
 4. Prace należy przesłać w opakowaniu umożliwiającym bezpieczne dotarcie przesyłki do adresata (nie składamy i nie rolujemy prac!).
 5. Komisja konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych klasy I-III, klasy IV-VIII
 6. Ocenie będą podlegać: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość i kreatywność
 7. Technika wykonania prac jest dowolna płaska: techniki malarskie, rysunek, wydzieranka, wycinanka, z wyłączeniem elementów przyklejanych typu kasze, wata.
 8. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu. Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika, w formacie A4 lub A3 (297x420).
 9. Każda praca powinna zawierać naklejoną na odwrocie metryczkę (załącznik  1).
 10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu i wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych uczestnika.
 11. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, podpisane przez rodziców dziecka.
 12. O wyłonieniu zwycięzców zdecyduje specjalna komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora SCDiDN w Siedlcach.
 13. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych, pamiątkowe dyplomy dla autorów wyróżnionych prac oraz podziękowania dla opiekunów za przygotowanie uczniów bądź wychowanków do konkursu.
 14. Laureaci nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, zaproszeni na jego podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród.

Pliki do pobrania

ZGLOSZENIE+ RODO.pdf - Karta zgłoszenia