Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2019-04-28 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na stronie SCDiDN Siedlce w serwisie Facebook

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy,
w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu SCDiDN Siedlce
w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w SIedlcach
reprezentowane przez Dyrektora, ul. K. Osińskiej 6,
08-110 Siedlce.

2.      Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl

3.      Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

ü  dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,

ü  opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

4.      Dane osobowe osób określonych w pkt 3 przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą SCDiDN Siedlce na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje i utrzymaniu społeczności związanej z Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

5.      Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

ü  podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,

ü  dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

ü  anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

6.      Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej, podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.

7.      Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.

 

8.      Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku
z czym:

ü  dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,

ü  dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

ü  dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

9.      Przysługuje Państwu:

ü  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

ü  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

ü  prawo do usunięcia danych,

ü  prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

ü  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

ü  prawo do przenoszenia danych,

ü  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

ü  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.   Państwa dane uzyskiwane są od firmy Facebook. oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

11.   Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowania.

12.   Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.