Twoja sugestia
Twój mail (pole opcjonalne):
Wiadomość:
Komunikat
message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message message

Samorządowe Centrum Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
w Siedlcach

Aktualności


2016-10-01 - SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE - wspomaganie szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy


Tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2016/17 uwzględnia istotne obszary pracy szkoły i placówki oraz kierunki polityki oświatowej państwa.

Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zamówienie szkoleniowej rady pedagogicznej) oraz przesłanie go pocztą, faxem (fax. 25/794-33-71) lub pocztą e-mail na adres: scdidn@scdidn.siedlce.pl nie później niż miesiąc przed planowanym terminem szkolenia.

Tematyka rady pedagogicznej, termin i miejsce ustalane jest z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej. Realizujemy również szkolenia z tematów dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki. Kontakt: konsultant SCDiDN Joanna Matysek – tel. 25/794-33-74 lub 25/794-33-70.

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA

Rozwój zawodowy nauczyciela
 • E-learning – nowoczesne narzędzie współczesnego nauczyciela
 • Otwarte zasoby edukacyjne i narzędzia informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
 • Kompetencje kluczowe nauczyciela placówki oświatowej XXI wieku
 • Etyka i odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Ochrona prawna nauczyciela. Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy
 • Zasady i techniki autoprezentacji w pracy nauczyciela
 • Emisja i higiena głosu nauczyciela
 • Komunikacja i perswazja w języku nauczyciela
 • Jak motywować uczniów do efektywnej pracy na lekcjach?
 • Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie działania dydaktyczno-wychowawcze
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego

Wychowanie
 • Przezwyciężanie trudności wychowawczych w szkole
 • Integracja grupy wychowawczej
 • Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
 • Praca z uczniem trudnym wychowawczo
 • Zachowanie dziecka w sytuacjach trudnych
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole
 • Innowacyjne metody i formy pracy
 • Tańce integracyjne z różnych stron świata
 • Psychologiczna pomoc w kierunku wzmocnienia motywacji własnej nauczyciela

Jak uczyć ciekawiej?
 • Strategie i metody doskonalące umiejętność czytania – rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów
 • Rozwijanie umiejętności kluczowych myślenia i uczenia się
 • Praca z uczniami wybitnie zdolnymi
 • Metody i techniki ułatwiające uczenie się
 • Metody i techniki aktywizujące w procesie edukacyjnym
 • Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym
 • Kształcenie modułowe – podniesienie jakości kształcenia zawodowego
 • Szkoła atrakcyjna dla dziecka, nauczyciela, rodzica
 • Zastosowanie piłek EDUBALL w praktyce szkolnej

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Nowoczesna szkoła
 • System doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole
 • Cyberprzemoc i profilaktyka zagrożeń w sieci
 • Ochrona danych osobowych
 • Budowanie zespołu pracowników. Stosunki interpersonalne w szkole
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje
 • Coaching w szkole. Jak pomóc uczniowi nazwać i zrealizować cel edukacyjny
 • Nauczyciel tutorem. Wspomaganie ucznia w określaniu i realizacji celów rozwojowych
 • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej
 • Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę
 • Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole?
 • Radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły
 • Motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą
 • Organizacja pracy przedszkola i szkoły zgodnie z założeniami reformy programowej
 • Innowacje pedagogiczne w szkole – podstawy prawne, przykłady praktycznych rozwiązań

Diagnoza pracy szkoły
 • Monitorowanie realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Ewaluacja dydaktyczna skutecznym narzędziem w doskonaleniu jakości pracy szkoły
 • Planowanie pracy nauczyciela
 • Diagnozowanie potrzeb szkoły w kierunku jej rozwoju – planowanie wspomagania procesowego
 • Edukacyjna Wartość Dodana – jednym ze wskaźników pomiaru jakości pracy szkoły

Ocenianie
 • Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej
 • Nauczycielski system oceniania i sprawdzania osiągnięć uczniów
 • Ocenianie kształtujące w praktyce - wady i zalety
 • Analiza i interpretacja wyników nauczania

Pliki do pobrania

Zamówienie szkoleniowej rady pedagogicznej.pdf - Zamówienie RADY PEDAGOGICZNEJ